Онкология и Изкуствен интелект

I.Bivolarski

Използването на аспирин може да подобри функцията на черния дроб след емболизация за хепатоцелуларен карцином

Според изследване, публикувано в American Journal of Roentgenology, терапията с аспирин се свързва с подобрени резултати на чернодробна функция и преживяемостта след трансартериална емболизация за хепатоцелуларен карцином. Данни При ретроспективен преглед на 304-ма пациенти, при 42-те от тях с хе...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
9 days ago

Може ли отговорът при лимфните възли след неоадювантна химиотерапия да предскаже прогнозата при рак на хранопровода?

В проучване, публикувано в Annals of Surgery се откриват, че отговорът на лимфните възли към неоадювантната химиотерапия е бил по-ефективен при прогнозирането на рецидив на заболяването, както и на преживяемостта на пациентите с рак на хранопровода, отколкото при отговора на  първичните тумо...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
13 days ago

Дурвалумаб плюс тремелимумаб не са доказали ефикасност при метастатичен аденокарцином на панкреаса

В първия етап на проучване във фаза II, публикувано в JAMA се открива слаба активност на дурвалумаб със или без тремелимумаб при  метастатичен панкреатен дуктален аденокарцином. Поради липсата на ефикасност, проучването не е било продължено във фазата на разширение. Въвеждащата фаза за безоп...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

KEYNOTE-006: Пембролизумаб демонстрира превъзходство над ипилипумаб при пациенти с напреднал меланом

В 5-годишно проследяване на проучването KEYNOTE-006, съобщено в The Lancet Oncology, се откриват, че пембролизумаб (pembrolizumab) има по-добра обща и  свободна от прогресия преживяемост спрямо ипилимумаб при пациенти с напреднал меланом. В първичния анализ на проучването и двата режима на п...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago

ARAMIS: Даролутамид при лечение на неметастатичен кастрато-резистентен рак на простатата

На 30 юли 2019 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри даролутамид (darolutamide, Nubeqa) за лечение на неметастатичен кастрато-резистентен рак на простатата. Одобрението се е основавало на проучването ARAMIS, многоцентрово, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 weeks ago