Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

I.Bivolarski

Папиларна фиброеластома

Как действа Алпелизиб (Piqray)?

Как работи Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генери...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 hours ago

RANGE:Рамуцирумаб плюс доцетаксел удължава преживяесмотта свободна от прогресия при авансиралия уротелиален карцином

Резултатите от изпитването RANGE са били актуализирани, потвърждавайки значителна полза при преживяемостта без прогресия (PFS) при използването на рамуцирумаб (ramucirumab), заедно с доцетаксел за пациенти с локално напреднал  или метастатичен рефрактерен уротелиален карцином, които са рефра...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
yesterday at 07:53 am

NEJ009:Гефитиниб плюс химиотерапия е бил свързан с подобрена преживяемост без прогресия и обща преживяемост спрямо самостоятелен гефитиниб

В японското изпитване на NEJ009 (фаза III), публикувано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че добавянето на гефитиниб за първа линия към  карбоплатин /пеметрексед подобрява преживяемостта без прогресия спрямо самостоятелното приложение на гефитиниб при пациенти с мутирал EGFR&nbs...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 days ago

Какво да правя след като ми е поставена онкологична диагноза?

Винаги спазвайте правилото: Не Губете Време! Кой трябва да Ви даде информация, какво се случва? Поставянето на онкологична диагноза е шок за много хора. Но въпреки напрегната ситуация и неприятният житейски момент, то трябва да знаете, че поставянето на хистологична онкологична диагноза е свързан...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 days ago

Фаза II: Ниволумаб плюс бевацизумаб при рецидивирал карцином на яйчника

Статия в JAMA Oncology (за клинично проучване във фаза II) представя данни за активността на комбинираните ниволумаб и бевацизумаб при рецидивилрал рак на яйчника, като активността изглежда е била по-голяма при платиново-чувствителна болест. Подробности за проучването В проучването са участвали 3...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
6 days ago

TH3RESA: Окончателни резултати при общата преживяемост

Окончателните резултати за общата преживяемост в проучването TH3RESA (фаза III) са показали 32% намаление на риска от смърт с ado-trastuzumab emtansine  срещу лечение по избор на лекар при пациенти с лекуван по-рано HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата. Откритията са докладвани в ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
10 days ago