Онкология и Изкуствен интелект

AtezoTRIBE: Добавяне на атезолизумаб към FOLFOXIRI/Bevacizumab при метастатичен колоректален рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В италианското проучване AtezoTRIBE (фаза II), описано в The Lancet Oncology, е било установено, че добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI (флуороурацил, левковорин, оксалиплатин, иринотекан) и бевацизумаб е подобрил преживяемостта без прогресия при лечението на пациенти от първа линия с метастатичен колоректален рак.

Подробности за проучването

В отвореното, многоцентрово проучване, 218 пациенти са били разпределени на случаен принцип в съотношение 2:1 между ноември 2018 г. и февруари 2020 г. да получават FOLFOXIRI (иринотекан при 165 mg/m²,
оксалиплатина при 85 mg/m², левковорин при 200 mg/m² и при 3200 mg/m² чрез 48-часова инфузия) плюс бевацизумаб при 5 mg/kg със (n = 145) или без (n = 73) атезолизумаб от 840 mg.
Комбинираните лечения са прилагани за до осем 14-дневни цикъла, последвани от поддържащи флуороурацил и левковорин плюс бевацизумаб със или без атезолизумаб, според произволно разпределение, до прогресия на заболяването или неприемлива токсичност. Първичната крайна точка е преживяемостта без прогресия в популацията с намерение за лечение.

Преживяемост без прогресия

При прекъсване на данните (през август 2021 г.) средното проследяване е било 19,9 месеца (интерквартилен диапазон = 17,3–23,9 месеца). Средната преживяемост без прогресия е била 13,1 месеца
(80% [CI] = 12,5–13,8 месеца) в групата на атезолизумаб и 11,5 месеца (80% CI = 10,0–12,6 месеца) в контролната група (коефициент на риск = 0,69, 80 % CI = 0,56–0,85, P = 0,012). Разделянето на кривите на Каплан-Майер се наблюдава след приблизително 7 месеца. При анализ, коригиращ факторите за стратификация на центъра,
състоянието на производителност, първичното туморно място и предишното излагане на адювантно лечение, коригираното съотношение на опасност е било 0,70 (80% CI = 0,57–0,87, P = 0,018).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1. Добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI и бевацизумаб е удължило преживяемостта без прогресия.
2. Съотношението на риск за атезолизумаб спрямо контролната група е било 0,69 (P = 0,012).

При анализа на подгрупите са се наблюдавали по-голяма полза от добавянето на атезолизумаб при пациенти с тумори с дефицит на MMR, висока тежест на туморни мутации и висок тумори с имуноскор.

При прекъсване на данните смърт е настъпила при 29% от пациентите в групата на атезолизумаб срещу 38% от контролната група.

Нежелани събития

Нежелани събития от степен 3-та или 4-та са се наблюдавали при 67% от пациентите в групата на атезолизумаб срещу 61% от контролната група, като най-честите в групата на атезолизумаб са били: неутропения
(42% срещу 36% в контролната група), диария (15% срещу 13%) и фебрилна неутропения (10% срещу 10%). Сериозни нежелани събития са се наблюдавали при 27% срещу 26% от пациентите.

Потенциално имунно-свързани нежелани събития степен 3-та или 4-та са били докладвани при четирима пациенти (3%) в групата на атезолизумаб (пневмония при един, повишаване на аминотрансферазата при двама и хипергликемия при един). Свързана с лечението смърт е настъпила при двама пациенти (1%) в групата на атезолизумаб (поради остър миокарден инфаркт и бронхопулмонален кръвоизлив, съответно) и при нито един пациент в контролната група.

Заключение

Добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI от първа линия плюс бевацизумаб е безопасно и подобрява преживяемостта без прогресия при пациенти с нелекуван преди това метастатичен колоректален рак.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2022/addition-of-atezolizumab-to-folfoxiribevacizumab-for-metastatic-colorectal-cancer/?utm_source=TAP%2DEN%2D061622%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars