Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

ASCO-SITC 2020: Комбинация между пепинемаб и авелумаб показва действие при пациенти с напреднал рак на белите дробове

I.Bivolarski
I.Bivolarski
07.02.2020

Междинните резултати от клиничното изпитване CLASICAL-Lung (фаза Ib /II) на пепинемаб (pepinemab-IgG4 хуманизирано моноклонално антитяло, насочено към семафорин 4D), в
комбинация с PD-l1 антитялото авелумаб (avelumab) при пациенти с напреднал недребноклетъчн карцион на белия дроб са показали, че лечението се понася добре и има начални  клинични сигнали за антитуморна активност.

С изключение на немеланомния рак на кожата, ракът на белите дробове е най-често диагностицираният рак в световен мащаб и е водещата причина за смърт от  рак в САЩ и по света. Въпреки напредъка на изследванията на чек-пойнт инхибиторите при лечението на НДКРБД, много пациентите са
рефрактерни или придобиват резистентност към съвременните терапии, което налага рационални комбинирани терапии за преодоляването на тези механизми при заболяването.

CLASSICAL-Lung

Продължаващото клинично изпитване CLASSICAL-Lung изследва комбинацията на пепинемаб с авелумаб, за да се докаже евентуални полезни модификации на имунната микросреда.

Изследването оценява и безопасността, поносимостта и ефикасността на комбинацията при
лечение на пациенти със стадий IIIB /IV НДКРБД, включително и при пациенти на имунотерапия и пациенти, чиито тумори са прогресирали по време или след имунотерапия.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Сред 29 пациенти, чиито тумори са прогресирали по време на или след имунотерапия, двама са получили потвърден частичен отговор с 63% и 52% редукция на  туморите им в проучването след придобита резистентност към предишно лечение с пембролизумаб. 15 пациенти са имали стабилна болест, а най-малко 5-ма пациенти са имали  трайна клинична полза от над 23 седмици.

2.Сред 21 наивни пациенти на имунотерапия 5-ма са ​​получили частичен отговор, а клинична полза над 1 година се е наблюдавала при 3-ма пациенти, докато степента на контрол на  заболяването е била 81%.

Резултати от проучването

Изследователите са установили, че тази комбинация от лечение се е понасяла добре и не са били установени сигнали за безопасност.

Сред 29 пациенти, чиито тумори са прогресирали по време на или след имунотерапия, двама са получили потвърден частичен отговор с 63% и 52% редукция на
туморите им в проучването след придобита резистентност към предишно лечение с пембролизумаб. 15 пациенти са имали стабилна болест, а най-малко 5-ма пациенти са имали трайна клинична полза от над 23 седмици.

Сред 21 наивни пациенти на имунотерапия 5-ма са ​​получили частичен отговор, а клинична полза над 1 година се е наблюдавала при 3-ма пациенти, докато степента на контрол на заболяването е била 81%. Анализът на биопсиите преди и след лечение са показали повишена CD8-положителна Т-клетъчна плътност, корелираща с отговор, намаляване или елиминиране на тумора при 11 от 13-те биопсии на пациенти с частичен отговор или стабилна болест.

Междинният анализ предполага, че комбинацията от пепинемаб плюс авелумаб се понася добре и показва начални клинични сигнали за антитуморна активност.

Ще бъдат представени актуализирани данни за клиничния отговор (минимум след 6 месеца проследяване), както и допълнително имунофенотипизиране, както на възпалителни,
така и на супресивни миелоидни клетки.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/february-2020/preliminary-results-show-antitumor-activity-with-pepinemabavelumab-in-patients-with-advanced-nsclc/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars