Онкология и Изкуствен интелект

ARTDECO:Ефект на ескалацията на дозата при лъчетерапия при окончателно химио-лъчелечениe за локално напреднал рак на хранопровода

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия от холандско проучване във фаза III (ARTDECO), публикувана в Journal of Clinical Oncology, установява, че увеличаването на дозата на лъчетерапията при окончателен режим на химио-лъчелечение не подобрява локалната свободната от прогресия преживяемост при пациенти с неоперабилен, локално напреднал рак на хранопровода.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване 260 пациенти с медицинско неоперабилно или нерезецируемо заболяване (всичкив T1–4N0–3M0 или M1) са били разпределени на случаен принцип между септември 2012 г. и юни 2018 г., да получават химиотерапия с висока доза (n = 130) или стандартна доза лъчетерапия ( n = 130). Групата със стандартната доза е
получила общо 50,4 Gy за 28 фракции от 1,8 Gy към тумора и регионалните лимфни възли 5 дни седмично в продължение на 5,5 седмици.

Групата с високи дози получава същия режим с едновременна интегрирана бустер доза от 0,4 Gy към първичния тумор, което е довело до обща доза от 61,6 Gy за фракции от 2,2 Gy.

Съчетаната ЛТ- химиотерапия се е състояла от карбоплатина с AUC 2 и паклитаксел от 50 mg / m2 веднъж седмично, започвайки от ден 1 в продължение на 6 седмици.

Пациентите не са получавали адювантна или неоадювантна химиотерапия. Сред пациентите с известен хистологичен тип, 81 (63%) в групата с високи дози срещу 78 (61%) в групата със стандартна доза са имали плоскоклетъчен карцином, а 46 (36%) срещу 49 (38%) са имали аденокарцином . Първичната крайна точка е била локална свободна от прогресия прежияемост.

Локална- свободна от прогресия преживяемост

Радиотерапията е завършена при 92% от групата с високи дози срещу 96% от групата със стандартна доза и при 59% срещу 69% са завършили шест курса на химиотерапия.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Повишената доза на лъчетерапия не подобрява локалната свободна от прогресия преживяемост.
2.Локалната преживяемост без прогресия на 3 години е била 73% в групата с високи дози лъчетерапия срещу 71% в групата със стандартна доза.

Средната продължителност на проследяването е била 50 месеца. Локалната преживяемост без прогресия на 3-тата година е била 73% (95% [CI] = 64% -83%) в
групата с високи дози срещу 71% (95% CI = 62% -81%) в стандартната дозова група (P = .62). Не са били наблюдавани значителни разлики в процентите при пациенти с
плоскоклетъчен карцином (79% срещу 75%) или тези с аденокарцином (61% срещу 61%).

На 3-тата година преживяемостта без локална прогресия е била 59% (95% = 49% -70%) в групата с високи дози срещу 53% (95% = 43% -64%) в групата със стандартна доза ( P = .24), без значителни разлики, наблюдавани при пациенти с плоскоклетъчен карцином (64% срещу 58%) или тези с аденокарцином (49% срещу 42%). Преживяемостта
без прогресия на 3-тата година е била 25,4% срещу 33,1% (P = .31); общата преживяемост след 3 години е била 39% срещу 42% (P = .22).

Неблагоприятни събития

В групите с високи дози спрямо стандартни дози, нежеланите събития от степен 3-та са се наблюдавали при 64% срещу 55%, събитията от степен 4-та са се появявили при 14% срещу 12% , а събитията от степен 5-та са се наблюдавали при 10% срещу 5% (P = .15 за 4-5 клас събития). Токсичността от степен 5-та в групата с високи дози е включвала езофагеално кървене при трима пациенти, езофагеална фистула при двама, дихателна недостатъчност при двама, сепсис при един и бронхопулмонално кървене при един.

В групата със стандартна доза, събитията от степен 5-та са включвали езофагеална фистула при двама пациенти, езофагеално кървене при един и сепсис при един.

Заключение

При окончателното химио-лъчелечениe за рак на хранопровода, увеличаването на дозата на радиация до 61,6 Gy до първичния тумор не е
довело до значително увеличение на местния контрол над 50,4 Gy. Липсата на дозов ефект се е наблюдавал, както при аденокарцином, така и при плоскоклетъчен карцином.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/effect-of-radiotherapy-dose-escalation-in-definitive-chemoradiation-for-locally-advanced-esophageal-cancer/?fbclid=IwAR2za6SVFluF0_BnkfGGaXmpbU4VpgQz_gO4ijQwA69Qp4knqoxEIzUjDtw

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars