Онкология и Изкуствен интелект

ARROW:FDA одобри пралсетиниб за лечение на метастатичен, позитивен RET фузионен, недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

FDA одобри пралсетиниб (по-рано BLU-667, Gavreto) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен позитивен RET фузионен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД),  който се установява чрез от одобрен от FDA тест.

Таргетната терапия драстично подобри грижите за пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, включително EGFR и ALK, а одобрението на  селективния инхибитор на RET- пралсетиниб или Gavreto, бележи още един крайъгълен камък в промяната на парадигмата към прецизната медицина.

Пациентите, лекувани с пралсетиниб, са имали трайни клинични отговори, като подгрупа е постигала пълни отговори,
характеризиращи се с разнасянето на всички целеви лезии, необичаен резултат при метастатичен рак на белия дроб. Наблюдавана е активност със или без  предварителна терапия или наличие на мозъчни метастази. Това одобрение представлява важен напредък с потенциал за
промяна на стандартите за грижа при пациенти с RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб, които в миналото са имали ограничени възможности за лечение.

Ускореното одобрение за пралсетиниб при това показание бе дадено въз основа на констатациите получени от клиничното проучване ARROW (фаза 1/2). Тъй като одобрението е дадено чрез ускорената
програма за одобрение, продължаването му може да зависи от проверка на клиничната полза в следващо потвърждаващо изпитване.

Проучването ARROW (NCT03037385) е първото проучване при хора за изследване на безопасността и ефикасността на RET инхибитор. Състои се от завършена фаза за повишаване
на дозата и фаза на разширяване. Частта от фаза 2 на изследването е включвала кохорти за пациенти с RET-позитивен НДКРБД, RET-мутационен медуларен рак на щитовидната жлеза
и тези с други RET-позитивни солидни тумори. Допустимите пациенти са били тези с напреднали солидни тумори, съдържащи промени в RET и без други мутации.

Лечението във фаза 2 се е прилагало по 400 mg перорално веднъж дневно.

Първичните крайни точки на частта от фаза 2 са включвали централно прегледана степен на обективна реакция (ORR) според RECIST v1.1.

В популацията на RET с положителен НДКРБД от проучването ARROW са били наблюдавани трайни клинични отговори, както при пациенти, които са били лекувани преди, така и  при тези, които не са били лекувани, независимо от партньора на RET сливането или участието на централната нервна система.

Сред пациентите, които преди това са били лекувани с химиотерапия на базата на платина (n = 87), ORR е бил 57% (95% CI, 46% -68%) , а пълни отговори са били наблюдавани
при 5,7%. Средната продължителност на отговора не е била достигната по време на прекъсването на данните.

В групата, която не е била лекувана (n = 27), ORR е бил 70% (95% CI, 50% -86%), а пълни отговори са били съобщени при 11%.

Според констатациите за безопасност, сред всички 354-ма пациенти, лекувани с инхибитор на RET, най-честите нежелани събития, свързани с какъвто и да е клас в общата популация пациенти, са били увеличението на
аспартат аминотрансферазата (31%), анемия (22%), увеличаване на аланин аминотрансферазата (21%), запек (21%), хипертония (20%) и неутропения (19%).

Честа степен над 3-та са били хипертония (10%), неутропения (10%) и анемия (8%). Няма съобщения за прекратяване поради НЛР.

Източник на информация:

1.https://www.targetedonc.com/view/fda-approves-pralsetinib-in-ret-fusion-positive-non-small-cell-lung-cancer?fbclid=IwAR1Udu0xVLBW2fngC0KqWEsDYO96ykF1qSXEKTzcS9t6rXLSrht03o7BNZc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars