Онкология и Изкуствен интелект

ARROW Trial : Пралсетиниб при напреднал RET -фузионен, положителен недребноклетъчен карцином на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че междинния анализ на проучването ARROW (фаза I/II) е показал, че пероралният инхибитор на RET пралсетиниб води до висок процент на отговор при предварително лекувани и нелекувани пациенти с напреднал стадий RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC).

Изследването подкрепя ускореното одобрение на пралсетиниб от септември 2020 г. за лечение на възрастни пациенти с метастатичен RET фузионен, позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб, както е установено чрез одобрен от FDA тест на базата на общия процент на отговор и продължителността на отговора.

Подробности за проучването

В проучването са били включени 233 пациенти с локално напреднало или метастатично заболяване от 13 държави между март 2017 г. и май 2020 г. (когато са прекъснати данните). От тях 87 пациенти, които са получавали предишна химиотерапия на базата на платина, и 29 пациенти, които не са били лекувани с
пралсетиниб преди юли 2019 г. (прекъсване на записа за ефикасност), са имали централно определено измеримо заболяване и представляват оценената популация на ефикасността.

Пациентите са получавали пралсетиниб по 400 mg веднъж дневно, като лечението продължава до прогресия на заболяването или непоносимост. Първичната крайна
точка за ефикасност е била общата степен на отговор на критериите за оценка на отговора при твърди тумори версия 1.1 според незаслепен независим централен преглед.

Отговори

Сред 87-те лекувани преди това обективен отговор се е наблюдавал при 53-ма (61%, 95% [CI] = 50% –71%), включително пълен отговор при 5-ма (6%).

Наблюдавани са отговори независимо RET-сливане (от партньора), предишното лечение с мултикиназен инхибитор и предишното лечение с PD-1 или PD-L1 инхибитор.

При медиана на проследяването за първия отговор от 12,9 месеца, медианата на продължителността на отговора не е била достигната (95% = 15,2 месеца – не се очаква), като 83% от отговорите са се поддържали за 6 месеца и 74% са били поддържани за 12 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 17,1 месеца при средно проследяване
от 14,7 месеца. Средната обща преживяемост не е била достигната при средно проследяване от 17,1 месеца.

Сред 27-те нелекувани пациенти обективен отговор се е наблюдавал при 19 (70%, 95% CI = 50% -86%), а пълен отговор при 3-ма (11%). Отговорите са били наблюдавани
независимо от партньора на RET фюжъна. Средната продължителност на отговора е била 9,0 месеца (95% = 6,3 месеца – не може да се оцени) при медиана на
проследяване от 10,2 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 9,1 месеца при медиана на проследяване от 11,6 месеца. Средната обща преживяемост не е била
достигната при средно проследяване от 13,6 месеца.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективен отговор се е наблюдавал при 61% от пациентите, лекувани преди това с химиотерапия на основата на платина.
2.Обективен отговор се е наблюдавал при 70% от пациентите, които не са били лекувани.

Неблагоприятни събития

Сред всички 233-ма пациенти с RET-позитивен НДКРБД, които са получавали пралсетиниб в проучването, свързани с лечението над ≥ 3-та степен нежелани събития са се наблюдавали при
48%, като най-честите са били: неутропения (18%), хипертония (11%) и анемия ( 10%). Сериозни нежелани събития, свързани с лечението, са се наблюдавали при 24%, като
най-честите са били пневмония (4%), пневмонит (4%), анемия (2%) и неутропения (2%). Свързаните с лечението нежелани събития са довели до прекратяване на лечението
при 6%. Нежеланите събития доведоха до смърт при 6% от пациентите, като никой не се е считал за свързан с лечението.

Заключение

Пралсетиниб е нова, добре поносима, обещаваща опция за перорално лечение веднъж дневно за пациенти с RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб

Източник на иформация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/pralsetinib-in-advanced-ret-fusion-positive-nsclc-arrow-trial/?fbclid=IwAR0-4oDx-HY7Xh-29jISbxGGhFFJhalB3qoXUDx5WZrGxNhMHhp4m3RxY4o.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars