Онкология и Изкуствен интелект

APHINITY: Положителни резултати, но стойността на ползата от двойната HER2 блокада e под въпрос

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Резултатите от дългоочакваното проучване APHINITY са в процес на проучване и въпреки, че фаза III на проучването е постигнала основната си крайна точка, тя не e успяла да установи, че двойната HER2 блокада има оптимално действие при адювантното лечение при ранен HER2-позитивен рак на гърдата.

След 3 години проследяване, добавянето на пертузумаб (Perjeta) към трастузумаб (Herceptin) е намалило риска от инвазивен рак на гърдата с абсолютен процент от 0,9%. Това се превежда като 19% намаление на риска на преживяемост без инвазивно заболяване или с малко по-голяма полза, от наблюдаваната при пациентите с по-висок риск.

Това са много ранни резултати, но като се има предвид, че абсолютната полза от добавянето на пертузумаб е била скромна, трябва да се обмисли използването му  предимно при жени с много висок (най-висок) риск или тези с карцином на гърдата, с наличитето на положителни лимфни възли и положителен хормонален рецептор.

Малката постепенна разлика може да не е изненадваща, но се отбелязва че: Само от 6% до 7% от тези пациенти са рецидивирали за 3 години.
Основната терапия е толкова силна, че е почти невъзможно да се постигне по-голяма абсолютна полза.

Детайли за APHINITY

В APHINITY на случаен принцип са били разпредилили 4 805 жени с позитивен за HER2 рак на гърдата над > 1 см, да получат химиотерапия:
1.с трастузумаб,
2.с пертузумаб,
3.или с трастузумаб и плацебо.
Почти две трети са имали положително заболяване на лимфните възли, а една трета са били положителни за хормонални рецептори.

За 3 години приблизително 94,1% от пациентите, получаващи пертузумаб, са били без инвазивен рак на гърдата в сравнение с 93,2% от тези в групата на плацебо
(при коефициент на риска [HR] = 0,81; P = .045). Три от петта вторични крайни точки са били положителни.

Установена е около 1% разлика, но след 4 години кривите са се разделили повече, което от своя страна ще намали броя на пациентите, които трябва да се лекуват.

Преживяемостта без заболяване за 48 месеца е била 92,3% при комбинираната терапия и 90,6% само при тази с трастузумаб. В кохортите с положителни възли и отрицателни хормонални
рецептор, относителното намаляване на риска е било съответно 23% и 24%, въз основа на 3-годишната преживяемост без инвазивно заболяване с абсолютни ползи от
1,8% (P = .019) и 1,6% (P = .085), съответно.

Сърдечна недостатъчност и/ или сърдечна смърт се е наблюдавала при 17 пациенти (0,7%) при комбинирано лечение и при 8 пациенти (0,3%) само на трастузумаб.
Асимптоматична или леко симптоматична дисфункция на лявата камера се е наблюдавала съответно при 2,7% и 2,8%. Нежеланите събития от степен по-голяма ? 3 за съответните рамена
са включвали диария в 9,8% срещу 3,7%, неутропения в 16,3% и 15,7%, фебрилна неутропения в 12,1% и 11,1% и анемия в 6,9% и 4,7%.

Малка полза срещу големи разходи

Експертите по рак на гърдата са съгласни, че използването на адювантна двойното HER2 таргетиране трябва да бъде ограничено до пациенти с висок риск, но дори и  за тази група остават много въпроси дали сравнително малката полза оправдава разходите за добавянето на пертузумаб.

Източник на информация:
1.https://www.ascopost.com/issues/june-25-2017/positive-results-for-aphinity-but-value-of-benefit-of-dual-her2-blockade-questioned/

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars