Онкология и Изкуствен интелект

ALEX: FDA одобри Алектиниб за ALK- позитивен, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

На 6 ноември 2017 г. Администрацията по храните и лекарствата издаде редовно одобрение за алектиниб (ALECENSA, Hoffmann-La Roche, Inc./Genentech, Inc.) за лечение на пациенти с положителен ALK-пренареден, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който се открива чрез тест, одобрен от FDA.

През декември 2015 г. алектиниб получи ускорено одобрение за лечение на пациенти с ALK-позитивен метастатичен NSCLC, чието заболяване е прогресирало или са имали непоносимост към кризотиниб въз основа на оценена от независима комисия за преглед (IRC) и общ процент на отговор (ORR) от 38% и 44 % сред съответно 87 и 138 пациенти в две изпитвания с едно рамо.

Това текущо одобрение се е основавало на данни от проучването ALEX (NCT02075840), рандомизирано, многоцентрово, отворено, активно контролирано проучване, проведено при 303-ма
пациенти с ALK-позитивен НДКРБД, които не са получавали преди това системна терапия за метастатично заболяване. Всички пациенти е трябвало да имат доказано за ALK-пренареждане, идентифицирано чрез теста- VENTANA ALK (D5F3) CDx, извършен чрез централно лабораторно изследване.

Пациентите са били рандомизирани в съотношение 1:1 да получават алектиниб от 600 mg перорално два пъти дневно (n=152) или кризотиниб 250 mg перорално два пъти дневно (n=151).

ALEX е демонстрирало подобрение в преживяемостта без прогресия (PFS), както е оценено чрез заслепен IRC (BIRC), с коефициент на риск (HR) от 0,53 (95% CI: 0,38, 0,73; p0,0001).

Засягането на ЦНС е било оценено при всички пациенти. Сред 43-те пациенти с измерими лезии на ЦНС при изходно мозъчно сканиране, ORR на ЦНС, оценен от неврорадиолог
на BIRC, е бил 81% (95% CI: 58, 95) в рамото на алектиниб и 50% (95% CI: 28, 72) в рамото на кризотиниб. Сред пациентите с измерими лезии на ЦНС и отговор на ЦНС- делът
на пациентите с продължителност на отговора на ЦНС над ≥ 12 месеца е бил 59% в рамото на алектиниб и 36% в рамото на кризотиниб.

Най-честите нежелани реакции (възникнали при над ≥ 20% от пациентите, приемащи алектиниб в ALEX) са били: умора, запек, оток, миалгия и анемия. Сериозни нежелани реакции са
настъпили при 28% от пациентите, лекувани с алектиниб. Нежеланите реакции, водещи до спиране на алектиниб, са настъпили при 11%.

Нежеланите реакции, довели до спиране на алектиниб при 1% или повече от пациентите, са били: бъбречно увреждане, хипербилирубинемия, повишена аланин аминотрансфераза и повишена аспартат аминотрансфераза.
Прекъсване на дозата поради нежелани реакции е настъпило при 19% от пациентите, лекувани с алектиниб, докато намаляване на дозата е било необходимо при 16%.

Препоръчваната доза алектиниб е 600 mg перорално два пъти дневно с храна.

Източник на информация:

1.https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/alectinib-approved-alk-positive-metastatic-non-small-cell-lung-cancer-nsclc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars