Онкология и Изкуствен интелект

AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15: Сравнение на продължителността на бевацизумаб при първа линия терапия за напреднал рак на яйчниците

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В европейското проучване във фаза III (AGO-OVAR 17 BOOST/GINECO OV118/ENGOT Ov-15), описано в Journal of Clinical Oncology (Jacobus Pfisterer, MD, PhD, и колеги)
не са открили значителна полза за преживяемостта без прогресия с удължаването на лечение с бевацизумаб от 15 до 30 месеца при пациенти, получаващи лечение на първа
линия за рак на яйчниците в стадий IIB до IV.

По-дългата продължителност на лечението с бевацизумаб до 30 месеца не е подобрила преживяемостта без прогресия или общата преживяемост при пациентки с първичен
епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеален рак. Продължителността на лечението с бевацизумаб от 15 месеца си остава стандартът за лечение.
– Jacobus Pfisterer, MD, PhD и колеги

Подробности за изследването

Отвореното, многоцентрово проучване е включвало 927 жени с първичен епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеален рак, включени между ноември 2011 г.
и август 2013 г. Пациентките са претърпели първична циторедуктивна хирургия, последвана от шест цикъла на химиотерапия с паклитаксел при 175 mg/m2 плюс
карбоплатин при AUC 5, веднъж на всеки 3 седмици плюс бевацизумаб при 15 mg/kg веднъж на всеки 3 седмици. Пациентките са били разпределени на случаен принцип
да получават бевацизумаб за 15 месеца (22 цикъла; стандартна група, n = 464) или 30 месеца (44 цикъла; разширена група, n = 463) със стратификация
според Международната федерация по гинекология и акушерство стадий/остатъчен тумор. Първичната крайна точка е била преживяемостта без прогресия, оценена от изследователя.

Оцеляване без прогресия

При прекъсване на данните за окончателния анализ (през януари 2021 г.), медианата на проследяването е била 85 месеца (95% [CI] = 82–86 месеца).
Средната преживяемост без прогресия е била 24,2 месеца (95% CI = 22,2–26,5 месеца) в стандартната група спрямо 26,0 месеца (95% CI = 23,7–29,7 месеца) в
разширената група (коефициент на риск [HR] = 0,99, 95% CI = 0,85–1,15, P = ,90). Анализът на ограниченото средно време на преживяемост е показал средна
преживяемост без прогресия от 39,5 срещу 39,3 месеца (P = ,92).

Средната обща преживяемост е била 54,3 месеца (95% CI = 51,0–64,6 месеца) в стандартната група спрямо 60,0 месеца (95% CI = 54,0–68,6 месеца) в разширената
група (HR = 1,04, 95% CI = 0,87–1,23, P = 0,68). Анализът на ограниченото средно време на преживяемост е показал средна обща преживяемост от 60,4 срещу 60,8 месеца (P = .87).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1.30 срещу 15 месеца бевацизумаб не подобрява значително преживяемостта без прогресия или общата преживяемост;
2.Средната преживяемост без прогресия е била 26,0 спрямо 24,2 месеца.

Нежелани събития

Нежелани събития от степен ≥ 3-та по време на целия курс на лечение са настъпили при 63% от пациентите в стандартната група срещу 68% от пациентите в разширената
група. Нежелани събития от особен интерес са настъпили при 29% срещу 34% от пациентките. Групата с разширен бевацизумаб са имали малко по-висока честота на
хипертония степен ≥ 3-та (25%, с 4% по време на допълнителните цикли, срещу 20% в стандартната група) и протеинурия степен ≥ 3-та (4%, с 2% по време на допълнителни
цикли, срещу 2% в стандартната група), без други забележими разлики, наблюдавани между групите. Чревна перфорация се е наблюдавала при четири пациентки в
стандартната група срещу седем пациенти в разширената група.

Заключение

По-дългата продължителност на лечението с бевацизумаб до 30 месеца не подобрява преживяемостта без прогресия или общата
преживяемост при пациенти с първичен епителен рак на яйчниците, фалопиевите тръби или перитонеален рак. Продължителността на лечението с бевацизумаб
от 15 месеца остава стандартът за лечение.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/november-2022/comparison-of-bevacizumab-durations-in-front-line-therapy-for-advanced-ovarian-cancer/?utm_source=TAP%2DEN%2D111822%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars