Онкология и Изкуствен интелект

ADAPT trial: „Отлични“ резултати, докладвани с неоадювантна двойна HER2- терапия при рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Първият анализ на общата преживяемост в проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR–, което е оценявало неоадювантната терапия при пациенти с отрицателни хормонални рецептори, HER2-положителен статус, е показал, че лечението с пертузумаб и трастузумаб плюс паклитаксел или такова без химиотерапия само със пертузумаб /трастузумаб – може да дава ползи за резултатите при преживяемостта.

Постигането на патологичен пълен отговор след 12 седмици на неоадювантен пертузумаб/трастузумаб и паклитаксел дава добри резултати: един реагиращ пациент
получи далечно заболяване. Това потенциално може да служи като предсказващ клиничен маркер за по-нататъшно лечение на деескалация или ескалация.

Изследователската група от Западна Германия (WGS) по-рано е съобщила, че пациенти за 12 седмици на пертузумаб/трастузумаб плюс паклитаксел са дали патологичен пълен процент на отговор от 90%, докато режимът без химиотерапия само с пертузумаб/трастузумаб е довел до 34% отговор.

Данните за преживяемостта са били представени на годишната среща на ASCO за 2021 г.

След средно проследяване от 5 години не са се появили значителни разлики между изследваните рамена в преживяемостта без болест, преживяемостта без далчена болест (distant disease–free survival)
или общата преживяемост. Общо 13 случая на преживяемост без инвазивно заболяване (7 отдалечени) са били наблюдавани в цялата популация, предназначена за
лечение.

Относно проучването

Оптималното използване на деескалиращи неоадювантни режими, особено терапии без химиотерапия при HER2-позитивен ранен рак на гърдата е неясно,
тъй като данните за преживяемостта при такива подходи са ограничени. Проспективното, многоцентрово проучване- WSG-ADAPT-HER2 + / HR– във фаза II,
оценява точно този въпрос и е част от протокола WGS ADAPT.

В проучването са били включени 134 пациенти в стадии: cT1 – cT4c, cN0–3, HR- отрицателени, HER2-позитивен ранен рак на гърдата, от които 60% са имали тумори, които са били в стадии: cT2–4, а 42% са били с клинично положителни лимфни възли.

Пациентите са били разпределени на случаен принцип да получават четири цикъла на пертузумаб плюс трастузумаб (n = 92) или същия режим плюс паклитаксел в продължение
на 12 цикъла (n = 42). Пациентите са претърпели операция в рамките на 3 седмици след завършване на лечението. Ако патологичен пълен отговор е бил постигнат след 12 седмици от проучваното лечение, е можело да се разреши допълнителна химиотерапия по преценка на изследователя. Това е било направено при 29% от пациентите,
лекувани само с двойна HER2 блокада и при 79% от пациентите, получаващи трастузумаб / пертузумаб плюс химиотерапия.

Целта на проучването е била да се сравнят патологично пълните нива на отговор при пациенти в рамото на пертузумаб / трастузумаб / паклитаксел с тези на
ранните отговорили в рамото на пертузумаб / трастузумаб (дефинирано като ниска клетъчност и / или намаляване на Ki67 > 30% след 3 седмици).
Първичната крайна точка е била патологичния пълен отговор (ypT0 / is / ypN0), за който е било съобщено преди това.

Резултати при преживяемостта

След средно проследяване от около 5 години, преживяемостта без инвазивно заболяване е била 98% при триплета и 87% при двойна HER2 блокада (съотношение на риск [HR] = 0,32; P = .144). Процентът на отдалечена преживяемост без болест е била съответно 98% срещу 92% (HR = 0,34; P = .313), а общата преживяемост е била 98% срещу 94% (HR = 0,41; P = .422).

Постигането на патологичен пълен отговор след 12-седмичното лечение е силно свързано с подобрена свободна от инвазивна болест преживяемост за 5 години, независимо от
рамото на изследването: 98% срещу 82% без патологичен пълен отговор (HR = 0,18; P =. 011). 98% процента са се наблюдавали и при двете лечения.

Патологичният статус на пълния отговор след деескалирана терапия наистина е от значение за резултатите за цялото колективно проучване.

Не е ли необходимо допълнително лечение на HER2-положително заболяване за пациенти, постигащи патологичен пълен отговор?
Ако се стигне до патологично пълен отговор с деескалирана терапия, тогава патологичният пълен отговор има значение за резултатите от пациентите.
Въпреки това, за пациенти, които не са постигнали пълен патологичен отговор в клиниката, нямаме представа дали се нуждаят от допълнителна химиотерапия или могат да бъдат поставени в режим KATHERINE (трастузумаб емтанзин [T-DM1] за 18 седмици).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ

1. Първият анализ на общата преживяемост на проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR– е докладван, като са се проследявали и предишни констатации за патологична
степен на пълен отговор от 90% с пертузумаб / трастузумаб плюс паклитаксел и 34% само с пертузумаб / трастузумаб.

2. И в двете рамена преживяемостта без инвазивни заболявания и други мерки за преживяемостта са били сходни.

3. Постигането на патологичен пълен отговор, с което и да е лечение е предвещавало „отлични“ резултати.

4.Проучването показа, че лечението често може да бъде деескалирано при тази подгрупа пациенти, без да се компрометират дългосрочните резултати.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/july-10-2021/adapt-trial-excellent-outcomes-reported-with-neoadjuvant-dual-her2-therapy-in-breast-cancer/?utm_source=TAP%2DeTOC%2D071221%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars