Онкология и Изкуствен интелект

AACR 2020:Комбинирана имунотерапия при рак на жлъчните пътища

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Ново рандомизирано, мултицентрово проучване на комбинация от имуно- с таргетна терапия е подобрило контрола над заболяване при някои пациенти с рак на жлъчните пътища, сочи проучване, представено на Виртуалната годишна среща на Американската асоциация за изследвания на рака (AACR-Резюме CT043).

Ракът на жлъчните пътища представлява около 3% от всички стомашно-чревни онкологични заболявания. Стандартната терапия за тези пациенти с напреднало заболяване е комбинация от
химиотерапевтични средства като гемцитабин и цисплатин, но преживяемостта сред пациентите, получаващи това стандартно лечение, е по-малко от 1 година. Сега някои пациенти
с рак на жлъчните пътища могат да имат конкретни мутации, за които
прецизният подход с лекарства, които са насочени конкретно към тези мутации, може да бъде от полза. 

Методи

Проучването е включвало 86 пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Участниците са били на възраст от 44 до 86 години; 62% (48) са жени; и е било позволено
да са получавали едно или две предварителни лечения за рак на жлъчните пътища. Пациентите са били разпределени на случаен принцип да получават атезолизумаб самостоятелно или
атезолизумаб в комбинация с кобиметиниб.

Данни

Сред пациентите, участвали в проучването, 77 са завършили поне една линия терапия (39 в рамото за еднократното лечение и 38 пациенти в рамото с комбинираното лечение).
Преживяемостта без прогресия в групата на комбинираната терапия е била почти двойна (111 дни) от тази, наблюдавана в единичното терапевтично рамо (57 дни). Тази разлика
в преживяемостта без прогресия е отговаряла на първоначалната крайна точка на изследването и е била статистически значима. Имало е един частичен отговор (3,2%) и 13 пациенти със
стабилно заболяване (41,9%) в комбинацията с две лекарства и един частичен отговор (2,9%) и 10 пациенти със стабилно заболяване (29,4%) в рамото на монотерапия с атезолизумаб.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Преживяемостта без прогресия в групата на комбинираната терапия е почти двойна (111 дни) от тази, наблюдавана в единичната терапевтична рамена (57 дни).
2.Имало е един частичен отговор (3,2%) и 13 пациенти със стабилно заболяване (41,9%) в комбинацията с две лекарства и един частичен отговор (2,9%) и 10 пациенти със стабилно заболяване
(29,4%) в рамото на монотерапия с атезолизумаб.

Коефициентът на контрол на заболяването е бил 14 от 31 пациенти, чието лечение е можело да бъде измерено (45,2%) в рамото с комбинираното лечение, и 11 от 34 пациенти (32,4%) в
рамото за монотерапията. Двама пациенти, и двамата получаващи комбинирано лечение, са останали в проучването повече от 15 месеца от записването.

Страничните ефекти от комбинацията с двете лекарства са включвали: гадене, повръщане, обрив и нисък еритроцитен и тромбоцитен брой. Нямало е смърт, свързан с лечението, но 12
пациенти (4-ма, от получаващите самостоятелно атезолизумаб и 8, получаващи комбинацията), са прекратили лечението поради различни странични ефекти.

Ниският процент на отговор в двете групи на лечение подчертава предизвикателството на имунотерапията при рака на жлъчните пътища. Въпреки това,
комбинацията от атезолизумаб с кобиметиниб е постигнала основния си резултат и значително е удължила преживяемостта без прогресия в сравнение с атезолизумаб. Тази комбинация
налага допълнително клинично изследване.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/news/may-2020/atezolizumab-alone-or-in-combination-with-cobimetinib-for-biliary-tract-cancer/?fbclid=IwAR0gAgnfHFE6f4xKSuZfRhvMqV3zAhdE1fTjMQ5ZyiqF2qeRzhilPS55lbM

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars