Онкология и Изкуствен интелект

Месец: октомври 2022

NADIM II: Неоадювантната химио-имунотерапия подобрява преживяемостта при резектабилен, недребноклетъчен рак на белия дроб в стадий IIIA

При пациенти с резектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) в стадий IIIA, добавянето на неоадювантен ниволумаб към базирана на платина химиотерапия значително подобрява общата преживяемост в сравнение с самостоятелната неоадювантна химиотерапия, според данни, представени от Mariano Prove…
I.Bivolarski
a month ago