Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 14.09.2022

Какво представлява Пазенир?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel), свързан с албумин, под формата на наночастици. След реконституиране един ml от дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел, свързан с албумин, …
I.Bivolarski
2 months ago

Ифосфамид при недребноклетъчен рак на белия дроб- Преглед

Към 1992 г. ифосфамид се доказа като едно от най-ефективните цитостатични лекарства при лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Проучванията с един агент са показали нива на отговор от 15% до 30%. Комбинации, съдържащи ифосфамид заедно с един или два други цитостатични агента, дават общ про…
I.Bivolarski
2 months ago