Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 18.06.2022

AtezoTRIBE: Добавяне на атезолизумаб към FOLFOXIRI/Bevacizumab при метастатичен колоректален рак

В италианското проучване AtezoTRIBE (фаза II), описано в The Lancet Oncology, е било установено, че добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI (флуороурацил, левковорин, оксалиплатин, иринотекан) и бевацизумаб е подобрил преживяемостта без прогресия при лечението на пациенти от първа линия с метастати…
I.Bivolarski
3 months ago