Онкология и Изкуствен интелект

Месец: юни 2022

FDA одобри първото лекарство за Позитрон-емисионем томограф (PET), насочено към PSMA, при мъже с рак на простатата

На 01 декември 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ одобри Gallium 68 PSMA-11 (Ga 68 PSMA-11) като първото лекарство за позитронно-емисионна томография (PET) при позитивни лезии на простатно-специфичен мембранен антиген (PSMA) при мъже с рак на простатата. Ga 68 PSMA-11 е показан за пац…
I.Bivolarski
11 months ago

AtezoTRIBE: Добавяне на атезолизумаб към FOLFOXIRI/Bevacizumab при метастатичен колоректален рак

В италианското проучване AtezoTRIBE (фаза II), описано в The Lancet Oncology, е било установено, че добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI (флуороурацил, левковорин, оксалиплатин, иринотекан) и бевацизумаб е подобрил преживяемостта без прогресия при лечението на пациенти от първа линия с метастати…
I.Bivolarski
11 months ago

Интракраниална ефикасност на лорлатиниб срещу кризотиниб при ALK-положителен напреднал Недребноклетъчен рак на белите дробове

В post hoc анализа на проучването CROWN (фаза III), описан в Journal of Clinical Oncology, е било установено, че преживяемостта без прогресия и рискът от прогресия в централната нервна система (ЦНС) са били подобрени с лорлатиниб срещу кризотиниб при нелекувани преди това пациенти с напреднал ALK-по…
I.Bivolarski
11 months ago