Онкология и Изкуствен интелект

Месец: април 2022

Какво представлява Митотан?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Lysodren 500 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан (mitotane) За пълния списък с помощните вещества, вж. точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетка. Бели, двойно изпъкнали, кръгли таблетки с делителна черта. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ…
I.Bivolarski
5 months ago

FDA одобри пембролизумаб с химиотерапия за лечение на първа линия при рак на маточната шийка

На 13 октомври 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри пембролизумаб (Keytruda, Merck) в комбинация с химиотерапия, със или без бевацизумаб, за пациенти с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS ≥1), което бива определено …
I.Bivolarski
5 months ago