Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.11.2021

CheckMate 214: По-дълга преживяемост без лечение с имунотерапия срещу таргетна терапия при пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен карцином

Пациенти с напреднал бъбречно-клетъчен карцином, получаващи терапия за първа линия с комбинация от ниволумаб плюс ипилимумаб (чек-пойнт инхибитори), са имали над два пъти по-дълга преживяемост без лечение без токсичност в сравнение с пациенти, получаващи таргетната терапия със сунитиниб, според анал…
I.Bivolarski
2 weeks ago