Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 25.09.2021

Неоадювантен атезолизумаб при резектируем плеврален мезотелиом

Неоадювантното приложение на атезолизумаб, комбиниран с пеметрексед и цисплатина, последван от хирургична резекция и пак като поддържаща терапия (с атезолизумаб), се е оказал безопасен и осъществим като е предложил полза при пациенти с резектируем плеврален мезотелиом. Резултатите от малко многоцент…
I.Bivolarski
7 months ago