Онкология и Изкуствен интелект

Месец: септември 2021

JCOG0603: Хепатектомия със или без адювантен mFOLFOX6 при метастазирал колоректален карцином само в черния дроб: Обща и свободна от прогресия преживяемост

Японското проучване JCOG0603 във фаза II/III, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че добавянето на адювантен mFOLFOX6 (флуороурацил, левковорин и оксалиплатина) към хепатектомия подобрява преживяемостта без заболяване при пациенти с метастазирал колоректален карцином само с черния …
I.Bivolarski
9 months ago

Превърнаха подобрени клетки на хамстер в супер фабрики за лекарства

Антителата са високоспециализирани протеини, произвеждани от имунната система, които откриват чуждите нашественици в тялото с изящна специфичност, маркирайки ги за унищожаване. Сега разработчиците на лекарства са използвали тези мощни молекули с техните терапевтични ефекти, тъй като са силно специфи…
I.Bivolarski
9 months ago

Възпалението „насърчава“ прогресията при рака на панкреаса

Връзката между рака и възпалението е била документирана още през 1863 г., когато Рудолф Вирхов открива бели кръвни клетки, известни още и като левкоцити, инфилтриращи неопластична тъкан. Днес, след като връзката между рака и възпалението е по-добре разбрана, изследователите активно изследват специфи…
I.Bivolarski
9 months ago

Неоадювантен атезолизумаб при резектируем плеврален мезотелиом

Неоадювантното приложение на атезолизумаб, комбиниран с пеметрексед и цисплатина, последван от хирургична резекция и пак като поддържаща терапия (с атезолизумаб), се е оказал безопасен и осъществим като е предложил полза при пациенти с резектируем плеврален мезотелиом. Резултатите от малко многоцент…
I.Bivolarski
9 months ago

eXalt3 trial: Енсартиниб показва ефикасност спрямо кризотиниб при ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че изпитването във фаза III eXalt3 е показало значително удължена преживяемост без прогресия с енсартиниб срещу кризотиниб при пациенти с напреднал, рецидивирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който е ALK -позитивен и са били без предварително л…
I.Bivolarski
9 months ago

Антибиотици увеличават риска от рак на дебелото черво със 17%

Пациенти, които приемат антибиотици, са изложени на повишен риск от развитие на рак на дебелото черво в рамките на пет до десет години. Изследване по въпроса е било публикувано в Journal of the National Cancer Institutе от шведски екип. Случаите на рак на дебелото черво намаляват от средата на 80-те…
I.Bivolarski
10 months ago