Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 13.07.2021

Какво представлява Азацитидин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg азацитидин (azacitidine). След разтваряне всеки милилитър суспензия съдържа 25 mg азaцитидин. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВ…
I.Bivolarski
a year ago