Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 12.07.2021

Донафениб може би подобрява преживяемостта срещу сорафениб при лечение на първа линия на нерезектируем или метастатичен хепатоцелуларен карцином

В китайско проучване във фаза II / III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че донафениб (Donafenib, мултикиназен инхибитор и деутерирано производно на сорафениб), подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелен сорафениб при първа линия на лечение за нерезектабилен или метаста…
I.Bivolarski
a year ago