Онкология и Изкуствен интелект

Месец: юли 2021

ADAPT trial: „Отлични“ резултати, докладвани с неоадювантна двойна HER2- терапия при рак на гърдата

Първият анализ на общата преживяемост в проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR–, което е оценявало неоадювантната терапия при пациенти с отрицателни хормонални рецептори, HER2-положителен статус, е показал, че лечението с пертузумаб и трастузумаб плюс паклитаксел или такова без химиотерапия само със перт…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Децитабин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Dacogen 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон с прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg децитабин (decitabine). След разтваряне с 10 ml вода за инжекции всеки ml от концентрата съдържа 5 mg децитаби…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Азацитидин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg азацитидин (azacitidine). След разтваряне всеки милилитър суспензия съдържа 25 mg азaцитидин. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВ…
I.Bivolarski
2 months ago

Донафениб може би подобрява преживяемостта срещу сорафениб при лечение на първа линия на нерезектируем или метастатичен хепатоцелуларен карцином

В китайско проучване във фаза II / III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че донафениб (Donafenib, мултикиназен инхибитор и деутерирано производно на сорафениб), подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелен сорафениб при първа линия на лечение за нерезектабилен или метаста…
I.Bivolarski
2 months ago

Химиотерапията вреди на чревните бактерии при пациенти с рак

Изследователи от Австралия са открили, че конвенционалната химиотерапия, използвана за лечение на различни видове рак, нарушава състава на микробиотата в червата. Изследването е било публикувано в BMC Cancer. Известно е, че чревните бактерии влияят върху много аспекти на здравето, включително имунит…
I.Bivolarski
2 months ago

Сърдечната недостатъчност, може да се свърже с повишен риск от рак

Германско изследване предполага, че пациентите със сърдечна недостатъчност са по-склонни да развият раково заболяване, отколкото тези без. В изследването са били включени 100 124 пациенти със и  без сърдечна недостатъчност. Средната възраст е била 72,6 години, а 54% от учaстниците са били жени.…
I.Bivolarski
2 months ago

SUCCESS: Няма значителна разлика в преживяемостта без заболяване при 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адюватна химиотерапия

В германско клинично проучване във фаза III (SUCCESS), описано в JAMA Oncology, не се откриват никакви разлики в безболезнеността или общата преживяемост за 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адювантна химиотерапия за ранен рак на гърдата. Подробности за проучването В многоцентровото, о…
I.Bivolarski
2 months ago

CAPTAIN-1st:Добавянето на камрелизумаб към гемцитабин/цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия

В междинен анализ на китайско клинично проучване във фаза III (CAPTAIN-1st), описано в The Lancet Oncology, се установява, че добавянето на камрелизумаб (Camrelizumab) към гемцитабин и цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия при лечение от Първа линия на рецидивирал или метастати…
I.Bivolarski
2 months ago