Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 09.06.2021

Няма разлика в преживяемостта при комбиниран режим от първа линия при светло-клетъчен рак на бъбрека със среден и нисък риск

Голямо ретроспективно проучване на реални пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (RCC) е показало сходни резултати за преживяемостта при пациенти с междинно или ниско-рисково заболяване, независимо дали са били лекувани с комбинацията от акситиниб и пембролизумаб или ипилимумаб с ниволумаб. Тези конс…
I.Bivolarski
3 months ago