Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.05.2021

FDA даде ускорено одобрение за комбинация с пембролизумаб за HER2-позитивен рак на стомаха (KEYNOTE-811)

На 5 май 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с трастузумаб плюс флуоропиримидин и съдържаща платина химиотерапия за Първа линия на лечение при пациенти с локално напреднал нерезектабилен или метастатичен…
I.Bivolarski
a year ago