Онкология и Изкуствен интелект

Day: 01.01.2021

ADAURA:Адювантния озимертиниб подобрява преживяемостта без заболяване в сравнение с плацебо при пациенти с неплоскоклетъчен карцином на белия дроб

Адювантния озимертиниб (osimertinib) значително е подобрил преживяемостта без заболяване в сравнение с плацебо при пациенти със стадий от IB до IIIA EGFR-мутирал, недребноклетъчен рак на  белия дроб (NSCLC), които са претърпели пълна резекция на първичен тумор и са получили химиотерапия, ако е …
I.Bivolarski
3 months ago