Онкология и Изкуствен интелект

Месец: май 2020

HE4 нова надежда при лечението на епителния рак на яйчника

Епителният рак на яйчниците е с ниска петгодишна преживяемост и склонност към развитие на химиорезистентност. Настоящото му лечение от  първа линия е химиотерапия с платиново препарат. Няколко други възможни лечения са инхибиторите на поли-ADP-рибоза полимераза (PARP) и чек-пойнт инхибиторит...
I.Bivolarski
a month ago

Странични и нежелани действия по време или след химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия (2020 г.)

Вече можете да изтеглите свободно и безплатно най-новото Ръководство за пациенти 2020 г. ИЗТЕГЛЕТЕ: Странични и нежелани действия по време или след химиотерапия, имунотерапия и таргетна терапия (2020 г.) Adverse_Effect_chemotherapy2020  Ръководството е обновено и разширено като е добавена ощ...
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Зиекстенцо (Ziextenzo)

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА ▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване...
I.Bivolarski
a month ago

Неоадювантен Атезолизумаб Плюс Химиотерапия при резектабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия за клинично проучване във фаза II, публикувано в The Lancet Oncology, открива, че лечението с неоадювантен атезолизумаб плюс наб-паклитаксел/ карбоплатин води до основен патологичен отговор при 57% от пациентите и пълен патологичен отговор при 33% от пациентите с резекция, предимно в стади...
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри рукапариб за BRCA-мутирал, резистентен на кастрация рак на простатата

На 15 май Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предостави ускорено одобрение на рукаприб (rucaparib, Rubraca) за пациенти с BRCA мутация  (зародишна и /или соматична линия) -свързана метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата, който е бил лекуван с андроген- насо...
I.Bivolarski
a month ago