Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 11.07.2019

NO16966:добавянето на бевацизумаб към химиотерапевтичните схеми на база оксалиплатина подобрява PFS

Увод: NO16966 е първото клинично проучване във фаза III за оценка на комбинацията на бевацизумаб с химиотерапия на базата на оксалиплатина (режим FOLFOX4 или режим XELOX) при първа линия на ХТ при метастазирал колоректален карцином. Методи: 1401 пациенти са били рандомизирани да получават FOLFOX4...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago