Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Месец: юли 2019

Хълцане при онкоболни

Ако сте пациент диагностициран с онкологично заболяване, то е напълно възможно да получите хълцане преди, по време и след лечение. Не е задължително да провеждате лечение поради основното си заболяване, за да имате хълцане. Напълно е възможно то като симптом да няма и нищо общо с основното Ви онк...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Пациентите с хетерогенни HER2-тумори може да се нуждаят от допълнителна химиотерапия, освен от класическата анти-HER2 терапия

Рак на гърдата, показващ хетерогенност при експресията си на HER2, може да представлява различна подгрупа от HER2-позитивен рак на гърдата, който да е свързан с  по-ниски нива на пълен патологичен отговор, според проучване във фаза II проведено от Dana-Farber Cancer Institute. Проучването е ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

IMmotion151: Атезолизумаб плюс бевацизумаб слабо подобрява преживяемостта без прогресията в подгруповия анализ при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином

Атезолизумаб плюс бевацизумаб подобрява преживяемостта без прогресията и общата преживяемост в сравнение със сунитиниб при пациенти с нелекуван саркоматоден метастатичен бъбречно-клетъчен карцином, съгласно подгрупов анализ на фаза III на клиничното проучване IMmotion151. Данните от биомаркерите ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Рамуцирумаб плюс Пембролизумаб в предходно лекуван напреднал стомашен, гастроезофагеален, недребноклетъчен и уротелиен карцином

Ключови точки 1.Комбинацията от ramucirumab и pembrolizumab е имала управляем профил на токсичност. 2.При всички кохорти се е наблюдавала доказателствена  антитуморна активност. След фаза IA е проведено и фаза IB на клинично проучване при пациентите с аденокарцином на стомаха , гастроезофаге...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Продължителността на неоадювантната химиотерапия и затлъстяването може да са свързани с повишен риск от лимфедем при някои жени с рак на гърдата

В кохортно проучване, описано в JAMA Surgery е било установено, че по-голямата продължителност на неоадювантната химиотерапия и повишения индекс на телесна маса (BMI) са били свързани и с повишен риск от лимфедем при жени с позититивен рак на гърдата, които са получавали неоадювантна химиотерапия...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Изкуствен интелект познава, кога има ненужни операции при кисти на панкреаса

В ново проучване за доказателство-на-концепция, международен научен екип е доказал, че Изкуствен интелект,  е имал потенциала да разбере с много голяма точност, кои пациенти с панкреатични кисти в крайна сметка ще развият рак на панкреаса. Програмата (Тестът), наречен CompCyst (за цялостен а...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago

Шест симптома, които могат да водят до плеврален мезотелиом

Плевралния мезотелиом е рядко злокачествено заболяване на плеврата (обвиката от два слоя на белите дробове). Появата му е свързана най-вече с генетични фактори, но могат да присъстват и такива на средата, като например азбест. Ако имате изложение на това вещество или сте имали някога през живота ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 months ago