Онкология и Изкуствен интелект

Ден: 07.06.2019

Радиационен цистит

Острия радиационен (лъчев )цистит се появява по време на или малко след проведено лъчелечение. Той е частен случай на по-широкия термин Хеморагичен цистит, който може да се прояви и по време на химиотерапия или някаква инфекция. Ако сте пациент, чийто тумор е разположен в областта на малкия таз, ...
I.Bivolarski
11 months ago

Дурвалумаб (разширена характеристика на продукта)

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 2 Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщав...
I.Bivolarski
11 months ago