Онкология и Изкуствен интелект

Талазопариб (Talazoparib) демонстрира ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен, метастатичен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Талазопариб (Talazoparib) е демонстрирал ефикасност при пациенти с BRCA-позитивен метастатичен рак на гърдата. Това проучване е оценявало патологичния отговор на талазопариб
самостоятелно в продължение на 6 месеца при пациенти с известен патогенетичен вариант на BRCA линията (gBRCA-позитивен) и операбилен рак на гърдата.

МЕТОДИ
Приемливостта е включвала 1 cm или по-голям инвазивен тумор и gBRCA-позитивно заболяване. HER 2 – положителни тумори са били изключени. Двадесет пациенти подложени на биопсия за предварителното лечение, 6 месеца веднъж дневно са получавали перорален талазопариб (1 mg),
последван от окончателна операция. Пациентите са получавали адювантна терапия по преценка на лекаря. Основната крайна точка е била остатъчната тежест от рак (RCB).
При 20 пациенти, честотата на реакция RCB-0 плюс RCB-I може да се оцени с 95% CI с половин ширина по-малка от 20%.

РЕЗУЛТАТИ

Двадесет пациенти са били рандомизирани от август 2016 г. до септември 2017 г. Средната възраст е била 38 години (обхват от 23 до 58 години); 16 пациенти са били  положителни на gBRCA1, а 4 пациенти за gBRCA2. Петнадесет пациенти са имали тройно-отрицателен рак на гърдата (рецептор на естроген / прогестерон <10%),  а петима са имали положително заболяване с хормонен рецептор. Петима пациенти са имали клинично заболяване на стадий I, 12 са били в стадий II и трима са били в  стадий III, включително една пациентка с възпалителен карцином на гърдата и една с метапластичен хондросаркоматозен карцином. Един пациент е избрал да се подложи
на химиотерапия преди операцията и не е бил включен в RCB анализите. RCB-0 (патологичен пълен отговор) е бил 53%, а RCB-0 / I е бил 63%. Осем пациенти (40%) са имали
анемия от степен 3-та и са се нуждаели от хемотрансфузия, трима пациенти са имали неутропения от степен 3-та, а 1 пациент е имал тромбоцитопения от степен 4-та. Често срещаните
токсичности от степен 1-ва ​​или 2-ра са били: гадене, умора, неутропения, алопеция, виене на свят и задух. Токсичността е била управлявана чрез намаляване на дозата.
Девет пациенти изискват намаляване на дозата.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пероралния талазопариб като самостоятелен неоадювант прилаган еднократно веднъж дневно в продължение на 6 месеца без химиотерапия е довел до значителна скорост на RCB-0 с управляема
токсичност. Проучването на талазопариба като неоадювант продължава (идентификатор
ClinicalTrials.gov: NCT03499353).

Източник на информация:
1.https://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.19.01304

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
English