Онкология и Изкуствен интелект

Риск от сърдечно-съдови заболявания след лечение с блеомицин / етопозид /цисплатина при герминативно клетъчен рак

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В датско проучване, докладвано в Journal of Clinical Oncology се открива, че пациентите, лекувани за герминативно клетъчен рак са показали  увеличение на сърдечно-съдовите заболявания при краткосрочно и дългосрочно проследяване.

Подробности за проучването

Проучването е включвало 5185-ма пациенти с герминативно клетъчен рак и 51 850 мъже в общата датска популация, които съвпадат с пациентите по дата на раждане. 

Клиничните данни са получени от датската база данни за рака на тестисите. Сърдечно-съдовите рискови фактори, сърдечно-съдови заболявания и свързаните с тях  смъртни случаи са били идентифицирани от датските регистри.

Основни констатации

Средното проследяване е било 15,8 години. Лечението с блеомицин /етопозид /цисплатина (n = 1,819) е било свързано с повишен риск от хипертония (коефициент на риск 

[HR] = 1,4, 95% [CI] = 1,3–1,6) и хиперхолестеролемия (HR = 1,3, 95% CI) = 1.1–1.5) спрямо общата популация, която продължавала лечението  до края на проследяването.

Коефициентите на риск от сърдечно-съдови заболявания за 1 година след започване на блеомицин /етопозид /цисплатина са били 6,3 (95% CI = 2,9–13,9) за инфаркт  на миокарда, 6,0 (95% CI = 2,6–14,1) за мозъчносъдов инцидент и 24,7 (95 % CI = 14.0–43.6) за венозна тромбоемболия спрямо общата популация.

Една година след  лечението с блеомицин /етопозид /цисплатина рискът от сърдечно-съдови заболявания намалявал до общите нива за населението, но въпреки това, повишен риск се наблюдавал отново след 10 години, като коефициентите на риск са били 1,4 (95% CI = 1,0–2,0) за миокарден инфаркт и 1,6 (95% CI = 1,0–2,5) за сърдечно-съдова смърт.

При дългосрочното проследяване лъчетерапията (n = 780) е била свързана с повишен риск от диабет (HR = 1,4, 95% CI = 1,0–2,0), но е нямало значително повишен риск от други  заболявания.

Сред 3332-ма пациенти с клинична болест в стадий I, последвани в програма за наблюдение в продължение на 5 години, процентите на сърдечно-съдови  рискови фактори, сърдечно-съдови заболявания и сърдечно-съдова смърт са били сравними с тези в общата популация.

Заключение

Лечението с блеомицин /етопозид /цисплатина е било свързано със силно повишен риск от сърдечно-съдови заболявания 1 година след  началото на лечението и с леко повишени рискове след 10 години на проследяване. Лъчетерапията е повишила риска от диабет, но не и от инцидент от сърдечно-съдови  заболявания. Рискът от сърдечно-съдови заболявания при пациенти, последвани от програма за наблюдение е бил съпоставим с този на нормалната популация. 

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/january-2020/cardiovascular-risks-after-bleomycinetoposidecisplatin-treatment-for-germ-cell-cancer/?fbclid=IwAR16gC_iWkrB7h9tVia6e9u-weI6sXan12bG5dpjGit3tnT7E3y3_pV6wEE

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars