Онкология и Изкуствен интелект

Пълна класификация на саркомите

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Саркомите обикновено се разделят на две основни групи: костни и мекотъканни саркоми, всяка от които има множество подтипове. В САЩ
AJCC публикува насоки, които класифицират самите подтипове саркома.

Подтипове на костна саркома:

1.Остеосарком
2.Хондросарком
3.Слабо диференцирани кръгло клетъчни тумори (включва саркома на Юинг)
4.Хемангиоендотелиома
5.Ангиосарком
6.Фибросарком / myofibrosarcoma
7.Хондрома
8.Адамантином

Други:

 •     Липосаркоми
     Лейомисаркоми
      Злокачествен тумор на периферния нерв
      Рабдомиосарком
      Синовиален сарком
      Злокачествен солитарен фиброзен тумор.

Подтипове на саркома на меките тъкани:

Липосаркома (включва следните разновидности: добре диференцирана, неописана по друг начин, Дедиференцирана, миксоидна / кръгла клетка и плеоморфна)
Атипичен липоматозен тумор
Дерматофибросаркома протуберанс (Dermatofibrosarcoma protuberans) ,включва фибросаркоматозни и пигментирани сортове
Злокачествен солитарен фиброзен тумор
Възпалителен миофибробластичен тумор
Миофибробластичен сарком 
Фибросаркома (включва епителиоидни видове при възрастни и склерозиращи)
Миксофибросаркома (бивш- миксоиден злокачествен фиброзен хистиоцитом)
Фибромиксоиден сарком (low grade)
Гиганто-клетъчен тумор на меките тъкани
Лейомисаркомни
Злокачествен тумор на гломуса
Рабдомиосарком (включва следните разновидности: ембрионален, алвеоларен, плеоморфен и вретеновидно / склерозиращ)
Хемангиоендотелиом (включва следните разновидности: ретиформен, псевдомиогенен и епителиоиден)
Ангиосарком на меките тъкани
Извънскелетен остеосарком
Стомашно-чревен стромален тумор, злокачествен (GIST)
Злокачествен тумор на периферната нервна обвивка (включва епителиоиден сорт)
Злокачествен тумор на Тритон
Злокачествен гранулиран клетъчен тумор
Злокачествен осифициращ фибромиксоиден тумор
Стромална саркома, която не е посочена по друг начин
Миоепителен карцином
Злокачествен фосфатурен мезенхимен тумор
Синовиален сарком (включва следните разновидности: вретеновиден, двуфазен и не е посочена по друг начин)
Епителиоиден сарком
Алвеоларен сарком на меката част
Светлоклетъчен сарком на меките тъкани
Екстраскелетна миксоидна хондросаркома
Екстраскелетен сарком на Юинг
Десмопластичен малък кръгъл клетъчен тумор
Екстранален рабдоиден тумор
Периваскуларен епителиоиден клетъчен тумор, неупоменат по друг начин
Интимна саркома
Недиференцирана венозно-клетъчна саркома
Недиференцирана плеоморфна саркома
Недиференциран кръгло- клетъчен сарком
Недиференцирана епителиоидна саркома
Недиференцирана саркома, неупомената по друг начин.

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Саркоми