Онкология и Изкуствен интелект

Продължителността на неоадювантната химиотерапия и затлъстяването може да са свързани с повишен риск от лимфедем при някои жени с рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.07.2019

В кохортно проучване, описано в JAMA Surgery е било установено, че по-голямата продължителност на неоадювантната химиотерапия и повишения индекс на телесна маса (BMI) са били свързани и с повишен риск от лимфедем при жени с позититивен рак на гърдата, които са получавали неоадювантна химиотерапия и аксиларна лимфна дисекация.

Подробности за изследването

Проучването е включвало данни от 486 оценявани жени с рак на гърдата в стадии: cT0-T4N1-2M0 (с метастаза в аксиларен лимфен възел) при диагностицирането.  Проучването е проведено между януари 2009 г. и декември 2012 г.

Пациентите са получавали неоадювантна химиотерапия, хирургия на гърдата и дисекция на аксиларните лимфни възли. Измерванията на ръцете и оценката на симптомите са  били проведени след завършване на неоадювантната химиотерапия, на 6-месечни интервали до 36 месеца след операцията. Лимфедемът е бил оценен като тежест или подуване на  ръката или увеличаване на обема на ръката с ≥ 10% (V10) или ≥ 20% (V20). Средната възраст на пациентите е била 50 години.

Риск от лимфедем

Медианното проследяване  за лимфедем е било от 2.2 до 3.0 години.

Кумулативната честота на лимфедем на 3 години е била 37,8% според самооценката на симптомите на лимфедем, 58,4% за V10 и 36,9% за V20. Факторите, свързани с повишен
риск от симптоми на лимфедем, се повишавали е BMI (коефициент на риска [HR] на единица увеличение = 1,04, 95% доверителен интервал [CI] = 1,01–1,06) и  неоадювантна химиотерапия за ≥ 144 дни (HR = 1,48, 95% CI) = 1.01–2.17). Честотата на V20 е била по-висока при пациенти, които са получавали неоадювантна  химиотерапия за ≥ 144 дни (HR = 1,79, 95% CI = 1,19-2,68). Честотата на V10 е била най-висока при пациенти с ≥ 30 отстранени лимфни възли (HR = 1,70, 95% CI = 1,15–2,52) и се повишава с броя на положителните такива (HR = 1,03, 95% CI = 1,00–1,06). Рискът от симптоми е бил значително по-голям при пациенти с BMI ≥ 30 kg/ m2 спрямо тези <30
kg /m2 (P = .01). При мултивариантния анализ повишаването на BMI е било значително свързано със симптоми на лимфедем (HR = 1,03, 95% CI = 1,01–1,06) и  дължината на неоадювантната химиотерапия ≥ 144 дни е значително свързана с V20 (HR = 1,74, 95% CI = 1,15–2,62).

Заключение

В това проучване се установява, че по-продължителната неоадювантната химиотерапия и затлъстяването са били свързани с повишена  честота на лимфедем, което предполага, че пациентите в тези групи могат да се възползват от засилено проспективно наблюдение.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/News/60275?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
Trial Wars