Онкология и Изкуствен интелект

Предпазват ли статините от рак на дебелото черво?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Системнен мета-анализ е показал, че пациентите използващи статини са имали значително намален риск от колоректален рак. Проучването е включвало пациенти със и без  възпалителни заболявания на червата, които са били свързани с повишен риск от този вид рак. Най-големият химиопрофилактичен ефект се е наблюдавал при пациенти със стомашно-чревно разстройство.

Хемопревентивните агенти за намаляване на риска от колоректален рак са изследвани в продължение на десетилетия. Сред тях са нестероидните
противовъзпалителни лекарства, антихипертензивните средства, антитромбоцитни средства, витамин D, калций и метформин. Голяма част от доказателства показват,
че най-големият ефект засега се предава от аспирина. Аспиринът, обаче е свързан с повишен риск от кървене и следователно не е най- оптимално химиопрофилактично средство
за колоректелен карцином.

Хората с възпалителни заболявания на червата имат повишен риск от колоректален рак като цяло. В тази популация са изследвани съединения на 5-аминосалицилова киселина,
тиопурини, терапия с антитуморни некротични фактори и урсодезоксихолова киселина с различна ефикасност.

Случая със статините

Статините са сред най-често предписваните лекарства в световен мащаб и обикновено се понасят добре от пациентите. Тяхната употреба е свързана с намаляване на риска за няколко
ракови заболявания, включително хепатоцелуларен карцином, рак на гърдата, стомаха, панкреаса и жлъчните пътища. Данните в подкрепа на използването им за защита
срещу колоректален рак обаче са противоречиви, към настоящия момент.

Въпреки, че не е ясно как точно статините могат да упражняват защитен ефект се смята, че тези лекарства инхибират стимулиращи рака протеини като RAS
в епителните клетки на дебелото черво.

Предишен мета-анализ, публикуван през 2014 г., който е включвал 40 проучвания, е стигнал до заключението, че статините намаляват риска от рак на дебелото черво с 9% при
лица без възпалително чревно заболяване. Малко проучвания са изследвали употребата на статини при тази популация пациенти. Настоящият мета-анализ оценява ползата
от статините при лица със и без възпалително заболяване на червата.

Подробности за проучването и резултати

Извършено е било обширното търсене из литература на публикации до май 2020 г свързани със статините. В статията са били включени проучвания с коефициенти на вероятност (OR), които са имали 95%
доверителни интервали или са представяли данни, достатъчни за изчисляване на OR с 95% доверителен интервал (CI). Открити са били 52 проучвания, включително 17 кохортни , 27 за контрол и 8 рандомизирани клинични проучвания. Популацията е възлизала на 11 459 306 индивида, от които 2 123 293 потребители на статини и 9 336 033 – не.

Употребата на статини сред лица без възпалително заболяване на червата е била свързана със значително намаляване на риска от 20% за колоректален рак (OR = 0,801;  95% CI = 0,73–0,88; P <.001).

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Мета-анализ е оценил статините като средство за предотвратяване на колоректален рак.
2.Анализът се е основавал на 52 проучвания, включващи повече от 11 милиона души.
3.Потребителите на статини са имали 20% намален риск от колоректален рак (P <.001).
4.При лица с възпалително чревно заболяване рискът е бил намален с 60% с употребата на статини (P = .019).

Сред подгрупата от 17 528 индивида с възпалително заболяване на червата, е имало 1,994 потребители на статини и 15 534, които не са употребявали. Установено е били, че употребяващите  статини са намалили риска си от колоректален рак при тази популация с 60% (OR = 0,399; 95% CI = 0,18–0,86; P = .019).

Не е била разглеждана употребата на аспирин като допълнително средство, но това ще бъде направено в следващата част от анализа, съобщават авторите

И при двата анализа е било установено „значителна хетерогенност“, още повече при оценката на популациите на възпалителните заболявания на червата  „поради разликите в демографските особености, етническите групи и рисковите фактори за колоректален рак“. Пристрастието при публикуването не е било открито при анализа  на популациите без възпалително заболяване на червата, но присъства в другия анализ, вероятно защото е включвало само наблюдателни проучвания.

Необходими са проспективни рандомизирани проучвания, за да се потвърди намаляването на риска от колоректален рак при популацията на възпалителните заболявания на
червата, включително дали ефектите на статините се различават при пациенти с улцерозен колит и болест на Crohn.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/december-2020/statins-reduced-risk-of-colorectal-cancer-in-meta-analysis/?fbclid=IwAR0qLxgpIemj6I5l5VmRWccFfFyfBmd2Lm63Yk_auYhnCxks2GmjJv-1xR0

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars