Онкология и Изкуствен интелект

Пембролизумаб плюс Цетуксимаб са показали антитуморна активност при рак на главата и шията

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Първото изпитване за оценка на PD-1 инхибитор, комбиниран с EGFR инхибитор при  плоскоклетъчен карцином на главата и шията, е показало обещаваща активност на лекарствената комбинация при пациенти с платино- рефрактерен карцином  според данните, представени от Мултидисциплинарния симпозиум за рака на главата и шията 2020 г.

Резултатите от проучване фаза II са показали 45% обща честота на отговор и трайни отговори при пациенти, лекувани с пембролизумаб и цетуксимаб. С медиана на  проследяване от 7,6 месеца, пациентите с пълен или частичен отговор са имали средна продължителност на отговора от 14,9 месеца, докато тези със стабилно заболяване са имали  средна продължителност на отговора от 9,5 месеца. Общата средна преживяемост е била 18,4 месеца.

Подробности за проучването

В това изпитване са били включвани платино-рефрактррни или с неприемлива токсичност пациенти с рецидивирал или метастатичен плоскоклетъчен карцином на главата  и шията. От пациентите се е изисквало да бъдат в добро общо състояние, с измеримо заболяване и адекватна функция на органите. Те също е трябвало да бъдат наивни към  имунотерапия.

Някои пациенти е могло да са получавали предшестващ цетуксимаб, но само ако той е бил предоставен с лечебна цел.

Всички пациенти са получавали стандартна доза пембролизумаб на всеки 3 седмици в допълнение към седмичния цетуксимаб. Изследователите са извършили оценки на отговора  с диагностични изображения на всеки 9 седмици. Основната крайна точка на изследването е била общата степен на отговор, дефинирана като частични или пълни отговори на  критериите по RECIST по версия 1.1. Вторичните крайни точки са включвали 12-месечна вероятност за преживяемост без прогресия, общата преживяемост,
продължителността на отговора, безопасността и свързаните с това корелативни анализи.

Констатации от проучване

По-рано докладвани анализи за безопасност и временна безполезност са показали приемлива токсичност и отговарят на спецификациите на протокола за продължаване на процеса

По време на мултидисциплинарния симпозиум за рака на главата и шията през 2020 г. са били представени актуализирани анализи на кохорта 1, която е включвала  пембролизумаб и пациенти, наивни към цетуксимаб. Изследователите са включили  33-ма пациенти (със средна възраст, 61 години) за период от  2 години.По-голямата част от пациентите не са получавали предварителна терапия за рецидивирал или  метастатичен карциом

Резултатите са показали 15 отговорили, включително 1 пълен отговор и 14 частични отговори, а общия процент на отговор е бил 45%. Коефициентът за контрол на заболяването в тази група е бил приблизително 61%.

По отношение на времето за отговор е било забелязало, че най-добрите отговори често се се появявали рано, което е подобно на други изпитвания в областта на имунотерапията.

Отговорите, които са се появили по рано, са били дълбоки и продължителни. Въпреки това, един пациент в изпитването е започнал със стабилен отговор на  заболяването, който след това се е превърнал в частичен отговор за около 4 месеца и след това в пълен отговор на 8 месеца. Той е останал в пълен отговор.

Пациентите с пълен или частичен отговор са имали средна продължителност на отговора от 14,9 месеца. Пациентите със стабилна болест имат средна продължителност на отговора  от 9,5 месеца. Общата средна преживяемост е била 18,4 месеца.

Имало е странични реакции от степен трета, които са били свързани с лечението и, които вероятно биха могли да бъдат приписани и на двете лекарства.  Двама от тези пациенти са преустановили цетуксимаб и са имали симптоматично подобрение, докато третият пациент с колит от степен 3-та с преустановил лечението и с
двете лекарства.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/issues/april-25-2020/pembrolizumab-plus-cetuximab-shows-antitumor-activity-in-squamous-cell-head-and-neck-cance

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars