Онкология и Изкуствен интелект

Пациентите с хетерогенни HER2-тумори може да се нуждаят от допълнителна химиотерапия, освен от класическата анти-HER2 терапия

I.Bivolarski
I.Bivolarski
27.07.2019

Рак на гърдата, показващ хетерогенност при експресията си на HER2, може да представлява различна подгрупа от HER2-позитивен рак на гърдата, който да е свързан с  по-ниски нива на пълен патологичен отговор, според проучване във фаза II проведено от Dana-Farber Cancer Institute. Проучването е оценявало HER2 хетерогенността като  предиктор на отговора при неоадювантно лечение с трастузумаб емтанзин (T-DM1) плюс пертузумаб. Хетерогенността на HER2 се е дефинирала или като присъствие на HER2 позитивност  между 5% и 50% от туморните клетки или наличие HER2-отрицателна област в пробата.

Вътретуморна HER2 хетерогенност, оценена чрез рутинен патологичен преглед, е била силен предиктор за пълния патологичен отговор на дублетната HER2-насочена терапевтична
схема. Ако бъде потвърдена, това може да наложи да се вземе под внимание при подбора на пациенти за HER2-насочени режими без химиотерапия в лечебната среда.
Пациентите с хетерогенни тумори може да се нуждаят от допълнителна химиотерапия в допълнение към класическата анти-HER2 терапия.

Когато мислим за HER2-позитивно заболяване на туморно ниво, очакваме, че по-голямата част от клетките ще са HER2-положителни, но една фракция всъщност е  хетерогенна. При тумори на гърдата може да има поне два различни подклона с различни нива на HER2 амплификация.

Ретроспективни проучвания са установили, че  HER2 хетерогенността варира от 10% до 30%, в зависимост от определението (дефиницията) и популацията, която се изследва и е свързана с по-ниските резултати.

Изследването на влиянието на хетерогенността на HER2 върху отговора на терапията е важна стъпка, докато се опитваме да де-ескалираме химиотерапията и да  разчитаме на терапия, насочена към HER2. Доколкото е известно, засега това е първото клинично проучване, проектирано и проведено за бъдещо  оценяване на това.

Хетерогенност, свързана с липсата на отговор

Изследването във фаза II с едно рамо е предназначено да оцени HER2-хетерогенността и неговата връзка с пълния патологичен отговор. В проучването са били включени  164 пациенти с рак на гърдата в стадий II и III с централно потвърдено HER2-позитивноо заболяване, лекувани неоадювантно с T-DM1 плюс пертузумаб за 6 цикъла  (завършеност до 95%). Хетерогенността е била оценена върху проби от кор-биопсии взети с ултразвук от две различни места във всеки тумор.

Оценката на хетерогенността на HER2 се е извършвала централно от патолози, заслепени за изхода на лечението. Резултатите са били анализирани с помощта на стратифициран  тест, за да се предотврати объркване между хормоналния рецепторен статус и пълния патологичен отговор. Патологичният пълен отговор се определя от остатъчния  клас на ракови натоварвания 0.

Средният размер на тумора е бил 2,8 cm, а 68% от пациентите са имали позитивен хормонен рецептор и 84% са били във II стадий на заболяване. Чрез имунохистохимия
(IHC), 24% са HER2 2+ и 74% са HER2 3+.

HER2 Хетерогенност при 10%

HER2 хетерогенност е била идентифицирана в 10% от случаите, от които 81% са били с положителни хормонални рецептори и 19% са били с отрицателни хормонални рецептори.
В нехетерогенната подгрупа от 141 пациенти, пълните патологични отговори (клас с остатъчната тежест на рака с оценка- 0) са постигнати при 55% от пациентите, докато при 16 пациенти
с HER2 хетерогенност не се наблюдава нито един.

Изследването е отговарило на първичната си крайна точка, като е демонстрирало значителна връзка между хетерогенността на HER2 и пълния патологичен отговор, коригирана
според хормоналния рецепторен статус.

По същия начин с остатъчен клас на ракови натоварвания 0 или 1 като резултат, пълния патологичен отговор е бил постигнат при 67% от нехетерогенната подгрупа  и при 25% от хетерогенната група, (Р = .004). В проучвателения анализ на резултатите според силата на имунохистохимичното оцветяване, степента на отговор е била 56% при  HER2 3+ тумори и 27% в 2+ тумори (Р = .002). Когато анализът е изключвал случаи, които са били класифицирани като HER2 хетерогенни, разликата в честотата на  пълния патологичен отговор между HER2 имунохистохимията с 3+ (58%) и 2+ (40%) е била по-слабо изразена (Р = .10).

Връзката между хетерогенността и пълния патологичен отговор остава значима, когато се коригира както хормоналния рецепторен статус, така и статуса на HER2 по IHC.

Цифрово пространствено профилиране

Използвайки DIGITAL пространственото профилиране, изследователите са открили разлики в нивото на протеина на HER2 между две биопсии при един и същ тумор, илюстрирайки вътретуморната хетерогенност на експресията на HER2 чрез различна техника.

Разглеждайки 13 хетерогенни случая, се установява, че хетерогенността е по-разнообразна, отколкото бихме могли да очакваме с класическата  патологична оценка, и че нивото на HER2 протеина при HER2 хетерогенните случаи е по-ниско, отколкото в нехетерогенните случаи, независимо от пълния патологичен  отговор. Резултатите предполагат средство за идентифициране на подгрупа от HER2-позитивни пациенти, които може да се нуждаят от
химиотерапия или нови подходи за лечение.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/issues/july-25-2019/is-heterogeneity-within-her2-positive-tumors-clinically-relevant/?fbclid=IwAR1TDTSvyAFTWN6GzRfEszYUqIDu2cXGpLUkF7z0kiFrEF5VW2_D94hOZ5U

   Send article as PDF   
Trial Wars