Онкология и Изкуствен интелект

Какво представлява Пазенир?

I.Bivolarski
I.Bivolarski

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel), свързан с албумин, под формата на
наночастици.
След реконституиране един ml от дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел, свързан с албумин,
под формата на наночастици.
За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инфузионна дисперсия.
Приготвената дисперсия има pH 6-7,5 и осмолалитет 300-360 mOsm/kg.
Бял до жълт прах.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Терапевтични показания
Pazenir като монотерапия е показан за лечение на метастатичен карцином на гърдата при
възрастни пациенти, при които има неуспех от първа линия на лечение на метастатично
заболяване и за които не е показано стандартното лечение, включващо антрациклин (вж.
точка 4.4).
Pazenir в комбинация с гемцитабин е показан за първа линия на лечение при възрастни
пациенти с метастатичен аденокарцином на панкреаса.
Pazenir в комбинация с карбоплатин е показан за първа линия на лечение на недребноклетъчен
карцином на белия дроб при възрастни пациенти, които не са кандидати за потенциално
куративна хирургия и/или лъчетерапия.
4.2 Дозировка и начин на приложение
Pazenir трябва да се прилага само под наблюдението на квалифициран онколог в отделения,
специализирани в приложението на цитотоксични средства. Не трябва да се заменя взаимно с
други форми на паклитаксел.

Дозировка
Карцином на гърдата
Препоръчителната доза Pazenir е 260 mg/m2 , прилагана интравенозно в продължение на 30 минути на всеки 3 седмици.

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/pazenir-epar-product-information_bg.pdf

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Лекарства