Онкология и Изкуствен интелект

Оланзапин (OLN) срещу апрепитант (APR) при пациенти, получаващи високоеметогенна химиотерапия: Окончателни резултати от рандомизирано изпитване във фаза II

I.Bivolarski
I.Bivolarski
04.06.2019

Увод

Управлението на индуцираните от химиотерапията гадене и повръщане (CINV)си остава предизвикателство. Оланзепин може да осигури няколко предимства в сравнение с APR, което е настоящ стандарт на грижа, особено по отношение на контрола на гаденето и ефективността на разходите.  Седацията, свързана с препоръчителните дози оланзапин, изключва широкото му приложение в онкологичната практика.

Методи

В рандомизирано клинично проучване във фаза II проведено в един център са били сравнявани OLN и APR при профилактиката на CINV.

Ключови критерии за включване са били:  нелекувани пациенти с химио- и/или лъчетерапия, планирано приложение на високоеметогенна химиотерапия (цисплатин, AUC4 карбоплатин,  доксорубицин и др.). Пациентите са били рандомизирани в съотношение 1: 1 в следните рамена: оланзапин 5 QD ден 0-4 или апрепитант 125 mg ден 1,  80 mg на ден 2-ри и 3-ти. Всички пациенти са получавали ондансетрон от 16 mg на ден 1 и дексаметазон 8 mg в дни 1-3.
Първичната крайна точка е била пълен контрол на гаденето (без гадене и без приложено лекарство) от 0 до 120 часа след приложението на химиотерапията.
Пълният отговор (без повръщане и без добавъчни медикаменти) е била ключова вторична крайна точка. Гаденето е оценено с помощта на MASCC Antiemesis Tool.

Размер на групата: 94 пациенти с повишаване на контрола на гаденето от 40 до 70% (? = 0.05; ? = 0.80; 10% от очакваната загуба на данни).

Резултати

Включени в анализа са били 93-ма пациенти, които са могли да бъдат оценени. Групите са били добре балансирани, а средната възраст е била 49 години, по-голямата част от пациентите (95,6%) са били жени. Делът на пациентите с пълен контрол на гаденето в групите OLN и APR е  бил 44.2% и 24.0% съответно (RR 2.5; 95% CI 1.04-6.08; p = 0.039). Пълният отговор е постигнат съответно при 74.4% и 54.0% от пациентите (RR 2.48; 95%  CI 1.026-5.99; p = 0.041). Не са открити разлики в скоростта на нежеланите седации.

Изводи

Данните са показали превъзходството на режима на Оланзепин по отношение на контрола на гаденето. Този режим заслужава допълнително проучване.
Информация за клиничното изпитване: NCT03478605

Източници на информация:
1.http://abstracts.asco.org/239/AbstView_239_264657.html?fbclid=IwAR1eoaRNpfDy2S_ti-c-rHtoQ9toeuXa3lSbIho2asLge-jx0aL9CWQlMOs

   Send article as PDF   
Trial Wars