Онкология и Изкуствен интелект

Озимертиниб при редки мутации на EGFR за недребноклетъчен рак на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Корейско проучване във фаза II, докладвано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че озимертиниб е бил активен при пациенти с метастатичен или  рецидивирал се недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) с редки EGFR мутации.

Подробности за проучването

В многоцентровото проучване са били оценявани 36-ма пациенти, включени между март 2016 г. и октомври 2017 г. с EGFR мутации, с изключение на: делецията на екзон 19.  L858R и T790M и на екзон 20.

Пациентите са получавали по 80 mg озимертиниб веднъж дневно до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Озимертиниб е бил терапия за първа линия за метастатично заболяване при 61% от пациентите. EGFR мутациите са включвали: G719X (n = 19, 53%),  L861Q (n = 9, 25%), S768I (n = 8, 22%) и други (n = 4, 11%).

Резултати от лечението

Средното проследяване е било 20,6 месеца. Обективен отговор по RECIST се е наблюдавал при 18 пациенти (50%; всички частични отговори); стабилно заболяване се е наблюдавало при други 14 пациенти (39%). Средната продължителност на отговора е била 11,2 месеца. Преживяемостта средно без прогресия е била 8,2 месеца, с 6- и 12-месечна честота от 64% и 39%. Общата средна преживяемост не е била достигната с 12- и 18-месечната честота от 86% и 56%.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Реакция се е наблюдава при 50% от пациентите.
2.Съобщаваните токсични ефекти са основно степен 1-ва и 2-ра. 

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития от всяка степен са били обрив (31%), сърбеж (25%), намален апетит (25%), диария (22%) и задух (22%). Нежелани събития от степен  3-та или 4-та са били наблюдавани при двама пациенти (задух от 3-та степен и главоболие 3-та степен, съответно). Не са били наблюдавани случаи на интерстициален пневмонит или удължаване  на QT интервала.

Заключение

Озимертиниб е демонстрирал благоприятна активност с управляема токсичност при пациенти с НДКРБД, с редки EGFR мутации.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/january-2020/osimertinib-in-patients-with-nsclc-harboring-uncommon-egfr-mutations/?utm_source=TAP%20Evening%20News%20Emails&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20Evening%20News%20Emails%209.12.2019&email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars