Онкология и Изкуствен интелект

Няма разлика в преживяемостта при комбиниран режим от първа линия при светло-клетъчен рак на бъбрека със среден и нисък риск

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Голямо ретроспективно проучване на реални пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (RCC) е показало сходни резултати за преживяемостта при пациенти с междинно или ниско-рисково заболяване, независимо дали са били лекувани с комбинацията от акситиниб и пембролизумаб или ипилимумаб с ниволумаб.

Тези констатации бяха представени по време на годишната среща на ASCO за 2021 г. от Zarrabi et al (Резюме # 4551).

Първа линия на лечение на бъбречноклетъчен карцином

Първата линия на лечение на пациенти с метастатичен светло-клетъчен бъбречноклетъчен карцином се променя бързо през последните няколко години, първо с одобрението на таргетни агенти като
сунитиниб и еверолимус, а по-късно и с одобрението на акситиниб в комбинация с пембролизумаб и ниволумаб с ипилимумаб. 

И двата по-нови комбинирани режима са показали значителен напредък в преживяемостта без прогресия при пациенти с бъбречниклетъчен карцином и са били считани за гигантски скок напред.

Без проспективни данни, обаче сравняващи режимите, останаха въпроси кой е по-добрият вариант за тези пациенти.

Акситиниб / Пембролизумаб срещу Ипилимумаб / Ниволумаб

За да се оцени този въпрос, са използвани данни от 821 пациенти с метастатичен светло- клетъчен бъбречноклетъчен карцином, лекувани или с акситиниб и пембролизумаб
(n = 259), или с ипилипумаб и ниволумаб (n = 562), взети от националната база данни или извлечени от електронните здравни досиета на Flatiron Health.

Всички пациенти в проучването са имали Metastatic RCC International Database Consortium (IMDC) заболяване със среден или нисък риск.

Ключови точки
1.Средната обща преживяемост не е била достигната за акситиниб /пембролизумаб и е била повече от 22 месеца за ипилимумаб с ниволумаб.
2. 12-месечната преживяемост е била 68,5% при пациенти, лекувани с акситиниб / пембролизумаб и 65,8% при пациенти, лекувани с ипилимумаб / ниволумаб.

След 12-месечно проследяване не е имало значителна разлика в преживяемостта между пациентите, лекувани с двата комбинирани режима. Средната обща преживяемост не е била достигната за акситиниб/ пембролизумаб и е била повече от 22 месеца за ипилимумаб/ниволумаб. 12-месечната преживяемост е била 68,5% при пациенти, лекувани с
акситиниб / пембролизумаб и 65,8% при пациенти, лекувани с ипилимумаб / ниволумаб.

Този ​​голям ретроспективен анализ от реалния свят идва с предупреждението за ограничено проследяване и е показал, че и двете терапии са подходящи за [на базата данните отМеждународния консорциум за метастазирал бъбречниклетъчен карцином] пациенти със среден и нисък риск и изглежда дават подобна преживяемост.

Следователно клиницистите трябва да вземат предвид множество клинични фактори, когато вземат решения за лечение на тези пациенти.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/june-2021/no-survival-difference-for-front-line-combination-regimens-in-intermediate-and-poor-risk-clear-cell-rcc/?fbclid=IwAR18fnTbKlKKffTmLyFva0W5sNmLd4PO2z1GQftu7BkJrhMdZCzfIv5o9lw

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars