Онкология и Изкуствен интелект

Неоадювантен Атезолизумаб Плюс Химиотерапия при резектабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Статия за клинично проучване във фаза II, публикувано в The Lancet Oncology, открива, че лечението с неоадювантен атезолизумаб плюс наб-паклитаксел/ карбоплатин води до основен патологичен отговор при 57% от пациентите и пълен патологичен отговор при 33% от пациентите с резекция, предимно в стадий IIIA ба недребноклетъчен рак на белия дроб
(NSCLC).

Авторите отбелязват, че само проучванията за неоадювантна химиотерапия са показали, че патологичен пълен отговор на реакцията е бил от 5% до 8% в тази настройка.

Подробности за проучването

Проучването е вклучвало 30 пациенти от Медицински център на Колумбийския университет ( Масачузетс и Института Дана-Фарбер)
със стадий от IB до IIIA, ECOG статус 0 или 1, както и история на тютюнопушенето. Пациентите са получавали атезолизумаб от 1200 mg
на 1-ви ден; наб-паклитаксел при 100 mg /m² в дни 1-ви, 8-ми и 15-ти и карбоплатин от AUC5 в ден 1-ви от 21-дневни цикли. Пациентите без прогресия на заболяването след два
цикъла са получавали два допълнителни цикъла, последвани от хирургична резекция. Първичната крайна точка е била главният патологичен отговор (дефиниран като състояние под 10% от
остатъчния жизнеспособен тумор при операция) в популяцията с намерение за лечение (n = 30).

Пациентите са имали средна възраст от 67 години (диапазон = 62–74 години); 15 (50%) са били жени; 17 (57%) са имали аденокарцином, 12 (40%) са имали плоскоклетъчен
карцином, а 1 е имал едроклетъчен невроендокринен карцином; стадийте на заболяването са били разпределени както следва: IIA при 4-ма (13%), IIB при 3-ма (10%) и IIIA в 23-ма (77%); а
PD-L1 е бил над 50% при 8 (27%), над 1% при 16 (55%), под 1% при 12 (40%) и с неизвестен проценст при двама (7%).

Хирургия и реакции

Не се е наблюдавало хирургично забавяне, свързано с лечението, като средното време между последното приложение на системна химиотерапия или атезолизумаб е била 26,5 дни.
От 30-те пациенти, 29 са били докарани в операционната зала с намерение за операция, а 26 (87%) пациенти са имали R0 резекция. Сред четиримата пациенти, които не  са получили резекция ( R0), един е развил мозъчни метастази по време на терапията с неоадювант и е бил неприемлив за операция, а трима са имали заболяване,
считано за „неразбираемо“ при изследване.

Резултати за преживяемостта

При средно проследяване от 12,9 месеца от първия ден на лечение, 19 пациенти, представляващи 63% от всички 30 пациенти и 73% от 26, които са били подложени на  резекция на R0 – са били живи и са нямали данни за заболяване. Рецидив на заболяването се е наблюдавал при деветима (30%), включително при четиримата пациенти (13%), които не
са били подложени на резекция.

При цялата популация средната преживяемост без болест е била 17,9 месеца (95% CI = 14,3 месеца – не е достигната), а средната обща преживяемост не е била достигната (95%
CI = 27,6 месеца – не е достигната). Post hoc анализа е показал средна преживяемост без заболяване от 14,3 месеца срещу 34,5 месеца при пациенти без срещу основен  патологичен отговор.

Нежелани събития

Най-честите нежелани събития, свързани с лечението от всяка степен сред всички 30 пациенти, са включвали неутропения (26 пациенти [87%]), анемия (21 [77%]),  тромбоцитопения (19 [63%]), умора (17 [57%) ]), алопеция (14 [47%]) и гадене (13 [43%]). Най-честите нежелани събития, свързани с лечението от степен 3-та или 4-та, са били
неутропения (15 [50%]), повишена аланин аминотрансфераза (2 [7%]), повишена аспартат аминотрансфераза (2 [7%]) и тромбоцитопения (2 [7 %]).

Сериозните нежелани реакции, свързани с лечението, са се състояли от фебрилна неутропения степен 3-та при един пациент (3%), хипергликемия степен 4-та при един пациент  (3%) и бронхопулмонален кръвоизлив от степен 2 при един пациент (3%). Няма съобщения за смърт, свързан с лечението.

Заключение

Атезолизумаб плюс карбоплатин и наб-паклитаксел може да бъде потенциална неоадювантна схема за недребноклетъчен рак на белия
дроб, като голям процент от пациентите постигат основен патологичен отговор и управляемост свързана с лечението на токсичните ефекти, които не компрометират  хирургичната резекция.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/may-2020/neoadjuvant-atezolizumab-plus-chemotherapy-for-resectable-nsclc

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars