Онкология и Изкуствен интелект

Маргетуксимаб и пембролизумаб са показали активност при пациенти с гастроезофагеален аденокарцином

I.Bivolarski
I.Bivolarski
24.07.2020

Статия за клинично изпитване във фаза Ib /II публикувана в The Lancet Oncology,  установява, че комбинацията от маргетуксимаб (margetuximab) и  пембролизумаб е показала данни за активност при пациенти с лекуван преди HER2-положителен гастроезофагеален аденокарцином.

Както се твърди от изследователите, margetuximab е ново Fc-проектирано, анти-HER2 моноклонално антитяло, което е проектирано за по-ефективно потенциране на вродения  имунитет в сравнение с трастузумаб.

Подробности за проучването

В проучването са участвали 95 пациенти с нерезектируем локално напреднал или метастатичнен HER2-позитивен, с PD-L1 – неизвестен статус гастроезофагеален аденокарцином.

Пациентите са имали прогресия след поне една предишна линия на лечение с трастузумаб плюс химиотерапия в локално напреднали, нерезектируемо или метастатични условия. Във фазата на ескалация
на дозата 3-ма пациенти са получавали интравенозно маргетоксимаб в доза 10 mg /kg плюс пембролизуман от 200 mg на всеки 3 седмици, а 6-ма са получавали препоръчителната
доза на маргетуксимаб (от фаза II) от 15 mg /kg плюс pembrolizumab на всеки 3 седмици. Допълнителни 86-ма пациенти, са били включени в разширителната група на фаза II, и са
получили препоръчителната доза от тази фаза (II фаза).

Отговори

Средното проследяване е било 19,9 месеца. Сред 92-ма оценявани пациенти, които са получили доза от фаза II, обективен отговор е бил наблюдаван при 17 (18%), като контролът  на заболяването е бил постигнат при 49 (53%). Средната продължителност на отговора е била 12.09 месеца. Средната преживяемост без прогресия е била 2,73 месеца, а средната  преживяемост е била 12,48 месеца. Обективният отговор се наблюдавал при 11 (33%) от 33-ма пациенти с PD-L1 – положителни тумори.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективният отговор се е наблюдавал при 18% от пациентите.
2.Средната продължителност на отговора е била 12 месеца.

Нежелани събития

Не са били наблюдавани ограничаващи дозата токсичности във фазата на ескалация. Сред всички 95-ма пациенти, свързани с лечението нежелани събития от степен 3-та  или 4-та са били наблюдавани при 20%, като най-честите са били: анемия (4%) и реакции, свързани с инфузията (3%). Сериозни нежелани реакции, свързани с лечението, са съобщени  при 9% от пациентите и са включвали автоимунен хепатит при двама пациенти и пневмонит, хипонатриемия, диабетна кетоацидоза, хипотония, реакция, свързана с инфузия и дехидратация  при един пациент.

Нежеланите реакции са довели до смърт при трима пациенти, поради кръвоизлив в хранопровода, перитонит и остра респираторна недостатъчност;  никоя от смъртните случаи не се е считала за свързана с лечението.

Заключение

Тези открития служат като доказателство за концепция за синергична антитуморна активност с комбинацията от Fc-оптимизирано, анти-HER2  антитяло (margetuximab) заедно с чек-пойнт инхибитора- пембролизумаб.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/july-2020/margetuximabpembrolizumab-for-previously-treated-patients-with-her2-positive-advanced-gastroesophageal-adenocarcinoma/?fbclid=IwAR2c_9kJFnqjWjsEqQdppXjNz5nZe6W7z8Md2TEVUWqPF7ZToCjEZaTUs6k

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars