Онкология и Изкуствен интелект

Лейомиосарком

I.Bivolarski
I.Bivolarski
11.03.2019

Лейомиосарком

Лейомиосаркомите се развиват от гладкомускулните елементи на съдовата стена или от зачатъци на първичния мезенхим.

Епидемиология.

Лейомиосаркомите на вътрешните органи са чести. В меките тъкани обаче представляват само около 2% от злокачествените тумори. Жените боледуват по-често, отколкото мъжете в съотношение 3:2.

Лейомиосаркомите произхождат най-често от стената на кръвоносните съдове.

Описани са случаи с локализация на туморите в бедрата, главата, шията и горните крайници.

Морфологична картина.

Макроскопски лейомиосаркомите са плътни, сфероидни или с неправилна форма тумори с големина от няколко милиметра до 15 см. Срезната им повърхност е червеникавокафява с некротични и хеморагичнн участъци.

Хистологичната картина е представена от дълги, източени клетки с известен мономорфизъм, но подредени в преливащи се снопчета. Клетъчният атипизъм, включително митозите не са еднакво изразени във всички случаи.

Когато тези белези са налице, особено големите многоядрени клетки, диагнозата се поставя лесно. В случаите, когато туморът е богат на клетки, които не притежават отчетлив атипизъм, диагностични критерии са митотичният индекс, големината на тумора и локализацията му разположението в дълбочина и диаметърът на тумора над 5 см говорят повече за малигнен характер.

При микроскопското изследване диференциална диагноза трябва да се прави с малигнен неврином (поради палисадния строеж) с фибросарком и с някои форми на рабдомиосаркома.

Клинична картина.

Разположените в дълбочина лейомиосаркоми обикновено са безболезнени, докато повърхностно разположените често са съпътствани с болка. Повърхността на тумора е гладка и околните тъкани са сравнително слаобо заангажирани.

Могат да инфилтрират и разязвят кожата при рецидив. Метастазират често по кръвен път, преди всичко в белите лвобове рядко във вътрешните органи, кожата, костите и др. Описани са и лимфни метастази.

Диференциална диагноза.

Прави се с: ангиосарком, рабдомиосарком, фибросарком.

Лечение.

Прилага се оперативно  лечение– широка ексцизия, а при засягане на  съдово-нервния сноп ампутация или екзартикулация на засегнатия крайник и регионална лимфна дисекция.

 

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Саркоми