Онкология и Изкуствен интелект

Копанлизиб при пациенти с PIK3CA-мутирали тумори

I.Bivolarski
I.Bivolarski

Клинично проучване (във фаза II), описано в Journal of Clinical Oncology, установява, че инхибиторът на фосфоинозитол 3-киназата (PI3K) копанлизиб (copanlisib) проявява активност при пациенти, които имат тумори с PIK3CA мутации.

Проучването е подпротокол (Z1F) на проучването NCI-MATCH ECOG-ACRIN (EAY131), представляващо проучване на платформата за агностика на тумори, което включва пациенти получаващи
таргетни терапии на базата на съвпадащи геномни промени.

Подробности за проучването

В проучването 25 пациенти с оценка на отговора са получавали копанлизиб в доза 60 mg на 1-ви, 8-ми и 15-ти дни в 28-дневни цикли до прогресия на заболяването или токсичност.
Допускат се пациенти със съпътстваща загуба на PTEN; тези с KRAS мутации, HER2-положителен рак на гърдата и лимфом са били изключени. Най-честите ракови заболявания са били
гинекологични (n = 6) и стомашно-чревни (n = 6) злокачествени заболявания. Повечето пациенти са получавали три или повече предишни линии на терапия.

Първичната крайна точка е била централно оценен процент на обективни отговори, с процент на отговор от ≥ 16% (в сравнение с нулев процент на отговор от 5%)
позволява да се заключи, че агентът проявява обещаваща активност и е достоен за по-нататъшно изследване.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Обективен отговор е бил наблюдаван при 16% от пациентите.
2.Степента на клинична полза е била 36%.

Отговори

Обективни отговори (всички частични) са били наблюдавани при четирима пациенти (16%, 90% [CI] = 6%–33%; P = .0341 срещу нулева честота от 5%).
Допълнителни девет пациенти (36%) са имали стабилно заболяване. Клинична полза (обективен отговор или стабилно заболяване ≥ 6 месеца) също е била наблюдавана при
девет пациенти (36%).

Отговорите са наблюдавани при пациенти с аденокарцином на ендометриума, светлоклетъчен карцином на предната коремна стена, амелобластом на долната челюст и
миксоиден липосарком с нисък клас. Двама пациенти с отговор остават на изпитваното лечение и са получили 28 и 29 цикъла на лечение при прекъсване на данните
през януари 2021 г.

Средната преживяемост без прогресия е била 3,4 месеца (90% CI = 1,8–6,6 месеца), с 6-месечен процент от 38% (90% CI = 22%–53%). Средната обща преживяемост е била
5,9 месеца (90% CI = 4,9–13,7 месеца), с 6-месечен процент от 50% (90% CI = 32%–65%).

Нежелани събития

Сред 30-мата пациенти, включени в популацията за безопасност, свързаните с лечението нежелани реакции от степен 3-та са се наблюдавали при 53%, като събитие от степен
4-та се е наблюдавало при 1 пациент (3%). Най-честите нежелани реакции са били: хипертония (30%), хипергликемия (степен 3-та при 23%, степен 4-та при 3%), макулопапулозен
обрив (7%), генерализирана мускулна слабост (7%) и дехидратация (7%). Най-честите свързани с лечението нежелани събития от всяка степен са били: хипергликемия
(63%), умора (40%) и диария (37%). Нежеланите реакции са довели до прекратяване на лечението при трима пациенти (10%).

Заключение

Проучването е постигнало своята първична крайна точка с обективен процент на отговор от 16% (P = .0341) с копанлизиб, показващ клинична
активност при избрани тумори с PIK3CA мутация в рефрактерна среда.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/february-2022/copanlisib-in-patients-with-pik3ca-mutated-tumors/?utm_source=TAP%2DEN%2D021822%2DINTL&utm_medium=email&utm_term=fe901f0179d75ede8cb2aef3af279b70

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars