Онкология и Изкуствен интелект

Комбинирана имунотерапия при напреднал рак на жлъчните пътища

I.Bivolarski
I.Bivolarski

При анализ на подгрупа на австралийско клинично проучване във фаза II, описано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е била активна  при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища.

Подробности за проучването

Изпитването във Фаза II е включвало пациенти с напреднали редки видове рак. Настоящият анализ на конкретната подгрупа е включвала 39 пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища, включени
между декември 2017 г. и декември 2019 г., които са били лекувани с ниволумаб в доза 3 mg /kg и ипилимумаб в 1 mg/kg на всеки 3 седмици в продължение на 4 дози, последвано от  ниволумаб в доза 3 mg/kg на всеки 2 седмици продължаваща до 96 седмици или до прогресиране на заболяването или до неприемлива токсичност. Общо 33-ма пациенти са
прогресирали след една или повече линии на терапия и са имали туморна тъкан за изследване на биомаркери. Основната крайна точка е била степента на контрол  на заболяването.

Отговори

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Ниволумаб / ипилимумаб е довел до степен на отговор от 23% ,а степента на контрол на заболяването е била 43%.
2.Средната продължителност на отговора не е бил достигнат.

Сред всички пациенти, обективни отговори (всички частични отговори) са се наблюдавали при девет (23%), а стабилна болест се е наблюдавала при осем (21%), което е довело  до степен на контрол на заболяването от 43%. Всички пациенти с обективен отговор са получили предварителна химиотерапия и нито един тях не е имал микросателитно нестабилен
тумор. Отговорите са били наблюдавани при 4-ма (31%) от 13 пациенти с карцином на жлъчния мехур (степен на контрол на заболяването = 70%), 5-ма (31%) от 16 с интрахепатален  холангиокарцином (степен на контрол на заболяването = 44%) и 0 от 10 пациенти с екстрахепатален холангиокарцином. Средната продължителност на отговора не е била достигната
(диапазон = 2,5 – над 23 месеца). Преживяемостта без средна прогресия е била 2,9 месеца (95% [CI] = 2,2–4,6 месеца), а средната обща преживяемост  е била 5,7 месеца (95% CI = 2,7–11,9 месеца).

Токсичност

Имунните нежелани събития от всяка степен са се наблюдавали при 49% от пациентите, като най-честите са билик обрив или сърбеж (33%, всички степен 1-ва ​​или 2-ра). Нежелани събития,  свързани с имунитета от степен 3-та или 4-та, са се наблюдавали при 15% от пациентите и са се състояли от тиреоидит /хипотиреоидизъм при един пациент, хипофизит при двама, хепатит при един,
ентероколит /диария при един и гастрит при един пациент. Не се е съобщило за смърт, свързан с лечението.

Заключение

Този ​​анализ на подгрупата на клинично изпитване във фаза II е установило, че комбинираната имунотерапия на ниволумаб и ипилимумаб е била свързана  със значителни положителни резултати при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/news/august-2020/nivolumab-and-ipilimumab-in-advanced-biliary-tract-cancers/?fbclid=IwAR0KhmFUNsArLwKaREjGEzvhpdTW8DOk3t44cDDEwOQIM35MF3peO2Cgxz

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars