Онкология и Изкуствен интелект

Комбинацията с тукатиниб удължава преживяемостта при HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази

I.Bivolarski
I.Bivolarski

За пациентите с прогресирал HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата и лекувани преди това с трастузумаб, пертузумаб и ада-трастузумаб емтанзин (T-DM1), няма нито един  установен режим на стандарт за грижа.

Повече от 50% от тях ще развият мозъчни метастази като досега лечението им си остава неоптимално.

Тукатиниб е изследваното перорално лекарство, наскоро получило обозначението за пробивна терапия и може да има потенциала да отговори на тази неудовлетворена нужда от  предварително лекувани пациенти за метастатичен HER2-позитивен рак на гърдата, включително при тези пациенти с мозъчни метастази.

Тукатиниб, добавен към трастузумаб /капецитабин,  намалява риска от смърт с една трета и намалява риска от прогресия на заболяването или смърт при половината от пациентите с метастатичен HER2-позитивен  рак на гърдата, включително и при тези с нелекуван или предварително лекуван мозъчни метастази, според резултатите от проучването HER2CLIMB (фаза III), представено на
симпозиума за рак на гърдата в Сан Антонио през 2019 г.

Подробности за проучването

HER2CLIMB е международно, проспективно, рандомизирано, плацебо контролирано, двойно-сляпо проучване, в което са включени 612 пациенти с метастатичен HER2-позитивен рак  на гърдата със или без изходни мозъчни метастази от 155 центъра в 15 страни в Северна Америка, Европа, Азия и Австралия. Общо 410 пациенти са били включени да получават  перорален тукатиниб по 300 mg два пъти дневно плюс трастузумаб/ капецитабин, а 202-ма от тях са били на лечение с трастузумаб / капецитабин плюс плацебо.

Всички пациенти са имали централно потвърдено HER2-положително заболяване. Пациенти с лекувани или нелекувани мозъчни метастази са съставлявали 47,5% от изследваната  популация. И двете рамена на лечение са били добре балансирани по отношение на демографските и болестни характеристики.

При средно проследяване от 14 месеца, 33% от пациентите в групата на тукатиниб са били живи, без влошаване на тяхното заболяване, в сравнение само с 12% в контролната група  (P <.001). Средната преживяемост без прогресия е била 7,8 месеца с тукатиниб плюс трастузумаб /капецитабин и 5,6 месеца при тези с трастузумаб / капецитабин плюс плацебо.

Профил за безопасност

Най-честите нежелани ефекти в групата, лекувана с тукатиниб, са били: диария, палмарно-плантарна еритродизестезия, гадене, умора и повръщане. Диария от степен 3-та или по-висока и
повишени нива на чернодробните ензими са били по-чести в групата на тукатиниб в сравнение с плацебо. Диарията е била излекувана с кратки курсове на
антидиарейни средства, а повишените чернодробни ензими са били преходни и обратими.

Въпреки токсичността с тукатиниб, по-малко от 6% от пациентите са прекратили лечението в експерименталната група в сравнение с 3% в групата на плацебо. Около 10% от
пациентите в двете рамена са прекратили приема на капецитабин.

Резултатите са показали, че за тази група пациенти, за които ефективните стандартни възможности за лечение са изключително ограничени, добавянето на тукатиниб  към трастузумаб и капецитабин е осигурило клинично значимо намаляване на риска от заболяване или смърт.

Източник на информация:

1.https://ascopost.com/issues/october-10-2020-supplement-breast-almanac/tucatinib-combination-extends-survival-in-her2-positive-metastatic-breast-cancer-including-patients-with-brain-metastases/?fbclid=IwAR2yho1MqsNyBtgPClCxvZPK-pB0xPoZs3C0G97NT6bfQA9LU8NqOQidkp

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars