Онкология и Изкуствен интелект

Китайско проучване във Фаза II: Пиротиниб и капецитабин подобряват честотата на отговор спрямо лапатиниб /капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата

I.Bivolarski
I.Bivolarski

В китайско клинично изпитване във фаза II, докладвано в Journal of Clinical Oncology, се съобщава, че комбинацията от пан-ErbB инхибитора- пиротиниб и капецитабин подобрява  честотата на отговор спрямо лапатиниб/капецитабин при жени с рецидивирал HER2 или метастатичен рак на гърдата, които преди това са били лекувани с таксани, антрациклини и/или трастузумаб.

Подробности за проучването

В отвореното мултицентрово клинично проучване сред 128 пациентки, които на случаен принцип са били рандомизирани (между май 2015 г. и март 2016 г.) да получават  пиротиниб 400 mg/ ден (n = 65) или перорален лапатиниб 1,250 mg / ден (n = 63) през 21-дневен цикъл, плюс перорален капецитабин от 1000 mg/ m2 два пъти на ден, в дни от 1 до 14.

Трастузумаб е бил прилаган в неоадювантна, адювантна или метастатична обстановка при 54% от пациентите в двете групи.

Основната крайна точка е била оценената от изследователя обща честота на отговор по RECIST v1.1.

Честота на отговора

Средното проследяване е било 14,9 месеца. Обективният отговор е бил наблюдаван при 51 пациенти (78,5%) в групата на пиротиниб срещу 36 пациенти (57,1%) в групата  с лапатиниб (P = .01). Средната продължителност на отговора е била 16,7 месеца срещу 8,4 месеца. Преживяемостта средно без прогресия е била 18,1 месеца срещу 7,0  месеца (коригирано съотношение на опасност [HR] = 0,36, P <0,001). Нерегулираните HRs са били 0,37 (P = .0031) сред пациенти с предходен трастузумаб и 0,37  (P = .0013) сред тези без предходен трастузумаб. Данните за общата преживяемост не са зрели; към момента на анализа са починали 24 пациенти от групата на
пиротиниб и 28 пациенти от групата на лапатиниб.

Нежелани събития

Нежеланите събития от степен 3-та или 4-та са се появили при 61,3% от групата на пиротиниб и в 47,6% от групата на лапатиниб, като най-честата в групата на пиротиниб е  бил синдромът на ръка-крак (24,6% срещу 20,6%), диария (15,4% срещу 4,8%) ), намален брой неутрофили (9,2% срещу 3,2%) и намален брой на белите кръвни клетки  (7,7% срещу 1,6%). Не се е наблюдавала фебрилна неутропения и не е било съобщено за сърдечни събития от степен по-голяма от ≥ 3.

Заключение

При жени с HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата, които преди това са били лекувани с таксани, антрациклини и / или трастузумаб,  пиротиниб плюс капецитабин, дават статистически значим по-добър общ процент на отговор и преживяемост без прогресия в сравнение с лапатиниб плюс капецитабин  в проведеното рандомизирано фаза II клинично проучване.

Източник на информация:
1.https://ascopost.com/news/august-2019/pyrotinib-or-lapatinib-with-capecitabine-in-previously-treated-her2-positive-metastatic-breast-cancer/?email=d39b85889631956349a11cd98f309f26a465ea0d14f9a4561e4342296aa4cf77&utm_medium=Email&utm_campaign=TAP%20EN

   Send article as PDF   
I.Bivolarski
Trial Wars