Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

VISNU-1:FOLFOXIRI плюс бевацизумаб подобрява преживяемоста свободна от прогресия спрямо FOLFOX плюс бевацизумаб

При пациенти с метастатичен колоректален рак (мКРК), за който се счита, че са изложени на висок риск от наличието на циркулиращи туморни клетки (CTCs), лечението с  FOLFOXIRI плюс бевацизумаб от първа линия подобрява преживяемоста без прогресия до около 3 месеца, в сравнение с модифицирания ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
5 days ago

ENLIVEN: Пексидартиниб произвежда отговори при 39% от пациентите с теносиновиален гигантоклетъчен тумор

Във фаза III на проучването ENLIVEN, докладвано в The Lancet, от Tap et al. е било установено, че инхибиторът на колонио-стимулиращ фактор 1, пексидартиниб (pexidartinib) е продуцирал  отговори при пациенти с напреднали теносиновиални гигантоклетъчни тумори (TGCT), които не са били податливи...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
13 days ago

FLAURA: AZD9291, спрямо гефитиниб или ерлотиниб при нелекувани пациенти с напреднал  недребноклетъчен рак на белия дроб

Рандомизирано, фаза III проучване (FLAURA) на AZD9291 (нов EGFR-TKI), спрямо гефитиниб или ерлотиниб при нелекувани пациенти с напреднал  недребноклетъчен рак на белия дроб и EGFR-TKI сенсибилизираща мутация. Увод: EGFR-TKI е препоръчително лечение за пациенти с напреднал НДКРБД (NSCLC), кои...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 weeks ago

IDEA:Частично превъзходство при 6 месечната адювантна химиотерапия в сравнение с 3 месечната при преживяемостта без заболяване (DFS).

Увод Намаляването на продължителността на адювантното лечение може да намали токсичността без да има загуба на ефикасност при рак на дебелото черво в III-ти стадий. Това би могло да предложи ясни предимства на пациентите и на доставчиците на здравни услуги. Методи В клиничното проучване наречено:...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
4 weeks ago

KEYNOTE-158 и KEYNOTE-028:FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове

На 17 юни 2019 г., FDA одобри пембролизумаб при пациенти с метастатичен дребноклетъчен карцином на белите дробове,  заболяването, при което е прогресирало след платина-базирано лечение и проведена поне една линия на химиотерапия. Ефикасността на препарата е била изслeдвана при  83-ма па...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago

TONIC: PD-1 блокада при метастатичен – тройно негативен рак на гърдата

Извадка от клиничното проучване TONIC: Ключови точки 1.В общата група, обективната честота на отговора (ORR) на iRECIST е била 20%. 2.По-голямата част от отговорите са били наблюдавани в групите на цисплатин (ORR = 23%) и доксорубицин (ORR = 35%). 3.След индукцията на доксорубицин и цисплатин, из...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
a month ago