Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

ADAPT trial: „Отлични“ резултати, докладвани с неоадювантна двойна HER2- терапия при рак на гърдата

Първият анализ на общата преживяемост в проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR–, което е оценявало неоадювантната терапия при пациенти с отрицателни хормонални рецептори, HER2-положителен статус, е показал, че лечението с пертузумаб и трастузумаб плюс паклитаксел или такова без химиотерапия само със перт…
I.Bivolarski
5 days ago

Донафениб може би подобрява преживяемостта срещу сорафениб при лечение на първа линия на нерезектируем или метастатичен хепатоцелуларен карцином

В китайско проучване във фаза II / III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че донафениб (Donafenib, мултикиназен инхибитор и деутерирано производно на сорафениб), подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелен сорафениб при първа линия на лечение за нерезектабилен или метаста…
I.Bivolarski
a week ago

SUCCESS: Няма значителна разлика в преживяемостта без заболяване при 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адюватна химиотерапия

В германско клинично проучване във фаза III (SUCCESS), описано в JAMA Oncology, не се откриват никакви разлики в безболезнеността или общата преживяемост за 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адювантна химиотерапия за ранен рак на гърдата. Подробности за проучването В многоцентровото, о…
I.Bivolarski
3 weeks ago

CAPTAIN-1st:Добавянето на камрелизумаб към гемцитабин/цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия

В междинен анализ на китайско клинично проучване във фаза III (CAPTAIN-1st), описано в The Lancet Oncology, се установява, че добавянето на камрелизумаб (Camrelizumab) към гемцитабин и цисплатина значително удължава преживяемостта без прогресия при лечение от Първа линия на рецидивирал или метастати…
I.Bivolarski
3 weeks ago

ARTDECO:Ефект на ескалацията на дозата при лъчетерапия при окончателно химио-лъчелечениe за локално напреднал рак на хранопровода

Статия от холандско проучване във фаза III (ARTDECO), публикувана в Journal of Clinical Oncology, установява, че увеличаването на дозата на лъчетерапията при окончателен режим на химио-лъчелечение не подобрява локалната свободната от прогресия преживяемост при пациенти с неоперабилен, локално напред…
I.Bivolarski
a month ago

CheckMate 649: Добавяне на ниволумаб за първа линия към химиотерапията при напреднали гастроинтестинални карциноми

Статия в The Lancet съобщава, че проучването на CheckMate 649 (фаза III) е показало, че добавянето на ниволумаб при първа линия към химиотерапията води до подобряване на общата и свободната от прогресия преживяемост при пациенти с напреднал HER2-отрицателен рак на стомаха, гастроезофагеалната връзка…
I.Bivolarski
a month ago

FDA предостави грант за лекарството сирак- Гунагратиниб за холангиокарцином

FDA е предоставила грант за лекарството сирак- гунагратиниб (ICP-192) за лечение на холангиокарцином, според съобщение за пресата на InnoCare. Гунагратиниб (Gunagratinib), представлява селективен инхибитор на пан-FGFR, и е насочен към множество солидни тумори с аберации на гена на FGFR. Това се пост…
I.Bivolarski
a month ago

ARROW Trial : Пралсетиниб при напреднал RET -фузионен, положителен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че междинния анализ на проучването ARROW (фаза I/II) е показал, че пероралният инхибитор на RET пралсетиниб води до висок процент на отговор при предварително лекувани и нелекувани пациенти с напреднал стадий RET-позитивен недребноклетъчен рак на белия дроб (NS…
I.Bivolarski
a month ago

KEYNOTE-361: Първа линия на пембролизумаб със или без химиотерапия срещу химиотерапия самостоятелно при напреднал уротелиален карцином

Статия в The Lancet Oncology, съобщава че, проучването KEYNOTE-361 (фаза III) не е показало значително подобрение в свободната от прогресия или общата преживяемост на първа линия с пембролизумаб плюс химиотерапия на базата на платина спрямо химиотерапия само при пациенти с напреднал уротелиален карц…
I.Bivolarski
a month ago

Няма разлика в преживяемостта при комбиниран режим от първа линия при светло-клетъчен рак на бъбрека със среден и нисък риск

Голямо ретроспективно проучване на реални пациенти с бъбречно-клетъчен карцином (RCC) е показало сходни резултати за преживяемостта при пациенти с междинно или ниско-рисково заболяване, независимо дали са били лекувани с комбинацията от акситиниб и пембролизумаб или ипилимумаб с ниволумаб. Тези конс…
I.Bivolarski
a month ago