Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

Vargatef (нинтеданиб, nintedanib) e одобрен в ЕС за пациенти с рак на белия дроб с напреднал аденокарцином след първа линия химиотерапия

Нинтеданиб, добавен към доцетаксел, демонстрира над една година (12,6 месеца) средна обща преживяемост при пациенти с напреднал рак на белия дроб с аденокарцином след премината първа линия химиотерапия (срещу 10,3 месеца за пациенти, получаващи само доцетаксел). Одобрението на нинтеданиб в ЕС се е о…
I.Bivolarski
5 days ago

ALEX: FDA одобри Алектиниб за ALK- позитивен, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб

На 6 ноември 2017 г. Администрацията по храните и лекарствата издаде редовно одобрение за алектиниб (ALECENSA, Hoffmann-La Roche, Inc./Genentech, Inc.) за лечение на пациенти с положителен ALK-пренареден, метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който се открива чрез тест, одобрен от FDA. Пр…
I.Bivolarski
a week ago

KRYSTAL-1: Адаграсиб при лекувани пациенти с KRAS G12C-мутиран напреднал недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в The New England Journal of Medicine, описваща кохорта във фаза II на мултикохортното KRYSTAL-1 фаза I/II проучване показва, че инхибиторът на KRAS G12C адаграсиб е показал активност в предишно лекувани пациенти с неоперабилен или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC) и с K…
I.Bivolarski
3 weeks ago

FDA одобри първото лекарство за Позитрон-емисионем томограф (PET), насочено към PSMA, при мъже с рак на простатата

На 01 декември 2020 г. Агенцията по храните и лекарствата на САЩ одобри Gallium 68 PSMA-11 (Ga 68 PSMA-11) като първото лекарство за позитронно-емисионна томография (PET) при позитивни лезии на простатно-специфичен мембранен антиген (PSMA) при мъже с рак на простатата. Ga 68 PSMA-11 е показан за пац…
I.Bivolarski
a month ago

AtezoTRIBE: Добавяне на атезолизумаб към FOLFOXIRI/Bevacizumab при метастатичен колоректален рак

В италианското проучване AtezoTRIBE (фаза II), описано в The Lancet Oncology, е било установено, че добавянето на атезолизумаб към FOLFOXIRI (флуороурацил, левковорин, оксалиплатин, иринотекан) и бевацизумаб е подобрил преживяемостта без прогресия при лечението на пациенти от първа линия с метастати…
I.Bivolarski
a month ago

Интракраниална ефикасност на лорлатиниб срещу кризотиниб при ALK-положителен напреднал Недребноклетъчен рак на белите дробове

В post hoc анализа на проучването CROWN (фаза III), описан в Journal of Clinical Oncology, е било установено, че преживяемостта без прогресия и рискът от прогресия в централната нервна система (ЦНС) са били подобрени с лорлатиниб срещу кризотиниб при нелекувани преди това пациенти с напреднал ALK-по…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри пембролизумаб с химиотерапия за лечение на първа линия при рак на маточната шийка

На 13 октомври 2021 г. Администрацията по храните и лекарствата одобри пембролизумаб (Keytruda, Merck) в комбинация с химиотерапия, със или без бевацизумаб, за пациенти с персистиращ, рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка, чиито тумори експресират PD-L1 (CPS ≥1), което бива определено …
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри ерлотиниб при лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб с мутация в рецептора на епидермалния растежен фактор

На 18 октомври 2016 г. Администрацията по храните и лекарствата на САЩ промени показанията за ерлотиниб (TARCEVA, Astellas Pharm Global Development Inc.) за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), като ограничи употребата само до пациенти, чиито тумори имат специфична мутация в рецепт…
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри лапатиниб/капецитабин за подгрупа пациенти с напреднал рак на гърдата

На 30 април 2007 г. Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комбинация с капецитабин (Xeloda) за лечение на пациенти с напреднал или метастатичен рак на гърдата Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри лапатиниб (Tykerb) в комби…
I.Bivolarski
4 months ago

FDA одобри дабрафениб плюс траметиниб за адювантно лечение при меланом с BRAF V600E или V600K мутации

На 30 април 2018 г. Агенцията по храните и лекарствата даде редовно одобрение на дабрафениб (TAFINLAR, Novartis Pharmaceuticals Corp.) и траметиниб (MEKINIST, Novartis Pharmaceuticals Corp.) в комбинация за адювантно лечение при пациенти с меланом, имащи мутации в V6000EBR или V6000EBR., които може …
I.Bivolarski
4 months ago