Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

JCOG0603: Хепатектомия със или без адювантен mFOLFOX6 при метастазирал колоректален карцином само в черния дроб: Обща и свободна от прогресия преживяемост

Японското проучване JCOG0603 във фаза II/III, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че добавянето на адювантен mFOLFOX6 (флуороурацил, левковорин и оксалиплатина) към хепатектомия подобрява преживяемостта без заболяване при пациенти с метастазирал колоректален карцином само с черния …
I.Bivolarski
2 weeks ago

eXalt3 trial: Енсартиниб показва ефикасност спрямо кризотиниб при ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия в JAMA Oncology, съобщава, че изпитването във фаза III eXalt3 е показало значително удължена преживяемост без прогресия с енсартиниб срещу кризотиниб при пациенти с напреднал, рецидивирал или метастатичен недребноклетъчен рак на белия дроб, който е ALK -позитивен и са били без предварително л…
I.Bivolarski
a month ago

Честота на смъртносттта от не-тестикуларен рак сред мъжете с рак на тестисите провеждали цисплатина

Норвежко проучване, основано на населението, описано в Journal of Clinical Oncology, е установило, че лечението на рака на тестисите с химио- или лъчетерапия на базата на платина е било свързано със значително превишаване на смъртността от не-тестикуларен рак в сравнение с общата популация. Подробно…
I.Bivolarski
a month ago

FDA одобри Белзутифан за ракови заболявания, свързани с болестта на von Hippel-Lindau

На 13 август 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри белзутифан (Belzutifan, Welireg- инхибитор на индуцирания от хипоксия фактор, за болест на von Hippel-Lindau-VHL) при възрастни пациенти, които се нуждаят от терапия за асоцииран бъбречно-клетъчен карцином (RCC),…
I.Bivolarski
2 months ago

MyPathway trial:Kомбинацията от пертузумаб и трастузумаб може да има благоприятен ефект при пациенти с метастатичен рак на жлъчните пътища

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че в кохорта от кошничното проучване MyPathway във фаза IIa (MyPathway trial) е показала, че комбинацията от пертузумаб и трастузумаб предизвиква реакции при някои преди лекувани пациенти с HER2-позитивен метастатичен рак на жлъчните пътища. Проучването MyPathw…
I.Bivolarski
2 months ago

Връзка между непълното отстраняване на полипи и риск от постколоноскопски колоректален рак

Многоцентрово, кохортно проучване е установило, че непълното отстраняване на полипите (отстраняване на полип, при който неопластичната тъкан се намира във всяка от маргиналните биопсии) е вероятно допринасящо за рецидив на неоплазмите и интервален колоректален рак. Резултатите подчертават критичното…
I.Bivolarski
2 months ago

Неоадювантната комбинация от кабозантиниб/ниволумаб може да направи резекцията възможна за някои пациенти с рак на черния дроб

Комбинацията от кабозантиниб и нивомумаб може да направи лечебната хирургия възможна за някои пациенти с рак на черния дроб, които обикновено не се считат за кандидати за операция, според изследване, публикувано в Nature Cancer. Степен на резекция Сред 15 души с хепатоцелуларен карцином (HCC) включе…
I.Bivolarski
2 months ago

ADAPT trial: „Отлични“ резултати, докладвани с неоадювантна двойна HER2- терапия при рак на гърдата

Първият анализ на общата преживяемост в проучването WGS-ADAPT HER2 + / HR–, което е оценявало неоадювантната терапия при пациенти с отрицателни хормонални рецептори, HER2-положителен статус, е показал, че лечението с пертузумаб и трастузумаб плюс паклитаксел или такова без химиотерапия само със перт…
I.Bivolarski
3 months ago

Донафениб може би подобрява преживяемостта срещу сорафениб при лечение на първа линия на нерезектируем или метастатичен хепатоцелуларен карцином

В китайско проучване във фаза II / III, описано в Journal of Clinical Oncology, се установява, че донафениб (Donafenib, мултикиназен инхибитор и деутерирано производно на сорафениб), подобрява общата преживяемост спрямо самостоятелен сорафениб при първа линия на лечение за нерезектабилен или метаста…
I.Bivolarski
3 months ago

SUCCESS: Няма значителна разлика в преживяемостта без заболяване при 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адюватна химиотерапия

В германско клинично проучване във фаза III (SUCCESS), описано в JAMA Oncology, не се откриват никакви разлики в безболезнеността или общата преживяемост за 5 срещу 2 години на лечение със золедронат след адювантна химиотерапия за ранен рак на гърдата. Подробности за проучването В многоцентровото, о…
I.Bivolarski
3 months ago