Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

NRG NRG-GY004: Цедираниб / Олапариб срещу стандартна химиотерапия за чувствителен към платина рак на яйчниците

Резултатите от клиничното изпитване NRG NRG-GY004 (фаза III) показват, че добавянето на изпитваното средство цедираниб (Cediranib) към олапариб и стандартната  химиотерапия на базата на платина не са подобрили резултатите за преживяемостта без прогресия при жени с рак на яйчниците, чувствите...
I.Bivolarski
yesterday at 08:49 pm

Цемиплимаб като потенциално лечение за напреднал кожен плоскоклетъчен карцином

На 3 април 2018 г. Европейската агенция по лекарствата (EMA) прие за преглед Заявлението за разрешение и употреба на цемиплимаб за лечение на пациенти с  метастатичен кожен плоскоклетъчен карцином (CSCC) или пациенти с локално напреднал CSCC, които не са кандидати за операция. Cemiplimab е и...
I.Bivolarski
2 days ago

Pa.3 Trial: Ерлотиниб плюс гемцитабин при пациенти с нерезектируем, локално напреднал или метастатичен рак на панкреаса.

Увод Пациентите с напреднал рак на панкреаса имат лоша прогноза и не са с подобрена преживяемост още от въвеждането на гемцитабин през 1996 г. Туморите на панкреаса често  има свръхекспресия на HER1 /EGFR като това е свързано с по-лоша прогноза. Проучени са били ефектите от добавяне на ...
I.Bivolarski
3 days ago

Неоадювантен Атезолизумаб Плюс Химиотерапия при резектабилен недребноклетъчен карцином на белия дроб

Статия за клинично проучване във фаза II, публикувано в The Lancet Oncology, открива, че лечението с неоадювантен атезолизумаб плюс наб-паклитаксел/ карбоплатин води до основен патологичен отговор при 57% от пациентите и пълен патологичен отговор при 33% от пациентите с резекция, предимно в стади...
I.Bivolarski
13 days ago

FDA одобри рукапариб за BRCA-мутирал, резистентен на кастрация рак на простатата

На 15 май Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) предостави ускорено одобрение на рукаприб (rucaparib, Rubraca) за пациенти с BRCA мутация  (зародишна и /или соматична линия) -свързана метастатичен резистентен на кастрация рак на простатата, който е бил лекуван с андроген- насо...
I.Bivolarski
2 weeks ago