Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

DREAM: Дурвалумаб плюс цисплатина и пеметрексед са показали добри резултати при злокачествения мезотелиом

Статия в The Lancet Oncology съобщава, че австралийското проучване DREAM (фаза II) е показало активност с триплета дурвалумаб плюс цисплатин /пеметрексед  при нелекувани преди това пациенти с напреднал злокачествен мезотелиом. Подробности за проучването В мултицентровото проучване са били включ…
I.Bivolarski
8 days ago

ARROW:FDA одобри пралсетиниб за лечение на метастатичен, позитивен RET фузионен, недребноклетъчен рак на белия дроб

FDA одобри пралсетиниб (по-рано BLU-667, Gavreto) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен позитивен RET фузионен недребноклетъчен рак на белия дроб (НДКРБД),  който се установява чрез от одобрен от FDA тест. Таргетната терапия драстично подобри грижите за пациенти с недребноклетъчен рак…
I.Bivolarski
2 weeks ago

FDA одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом

На 24 юли Администрацията по храните и лекарствата (FDA) одобри имунотерапия за някои пациенти с мантелноклетъчен лимфом, (вид бързо растящ рак на кръвта), който се оказва  труден за ефективно лечение. Новото лечение, представлява CAR-Т-клетъчна терапия, с brexucabtagene autoleucel (Tecartus), …
I.Bivolarski
3 weeks ago

FDA предостави “бърза писта” на паксалисиб

FDA предостави "бърза писта" на паксалисиб (paxalisib- бивш GDC-0084) за лечението на пациенти с глиобластом, съобщи Kazia Therapeutics в съобщение за пресата. Паксалисиб е малък молекулен инхибитор на PI3K, AKT и mTOR пътищата. Обозначението като "Fast Track" ще ускори развитието на това потенциалн…
I.Bivolarski
a month ago

Влияние на експресията на хромогранин А върху характеристиките и прогнозата на заболяване при ректалните невроендокринни тумори

В едноинституционално корейско проучване, описано в American Journal of Hurgical Pathology, се установява, че хромогранин А в невроендокринните тумори на ректума е бил свързан с по-агресивни клинични характеристики и с по-лоша прогноза. Въпреки, че ректалните невроендокринни тумори с L-клетъчен фено…
I.Bivolarski
a month ago

Комбинирана имунотерапия при напреднал рак на жлъчните пътища

При анализ на подгрупа на австралийско клинично проучване във фаза II, описано в JAMA Oncology, се установява, че комбинацията от ниволумаб и ипилимумаб е била активна  при пациенти с напреднал рак на жлъчните пътища. Подробности за проучването Изпитването във Фаза II е включвало пациенти с нап…
I.Bivolarski
a month ago

FOLFIRINOX срещу гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с рак на панкреаса

В едностранното, ретроспективно проучване, публикувано в JAMA Surgery, се установява, че FOLFIRINOX на първа линия (флуорурацил, левковорин, иринотекан и оксалиплатин) е бил свързана с по-висока степен на отговор и последваща панкреатектомия спрямо гемцитабин плюс наб-паклитаксел при пациенти с пред…
I.Bivolarski
a month ago