Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

Монотерапия и комбинация с Балстилимаб (Balstilimab), показва обещаващи резултати при рецидивирал/метастатичен рак на маточната шийка

Балстилимаб (Balstilimab), както като единичен агент, така и в комбинация със залифрелимаб е демонстрирал обещаващи обективни нива на отговор, независимо от експресията на PD-L1, и с допустим профил на безопасност при пациентки с рецидивирал или метастатичен рак на маточната шийка. Констатациите са …
I.Bivolarski
3 hours ago

FDA даде ускорено одобрение за комбинация с пембролизумаб за HER2-позитивен рак на стомаха (KEYNOTE-811)

На 5 май 2021 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на пембролизумаб (Keytruda) в комбинация с трастузумаб плюс флуоропиримидин и съдържаща платина химиотерапия за Първа линия на лечение при пациенти с локално напреднал нерезектабилен или метастатичен…
I.Bivolarski
6 days ago

FDA предоставя приоритетен преглед на Ивосидениб при IDH1-мутантен холангиокарцином (ClarIDHy)

FDA прие допълнителна нова лекарствена заявка (sNDA) за таблетки ивосидениб и му предостави приоритетен преглед за лечение на пациенти с предварително лекуван IDH1-мутирал холангиокарцином, според съобщение за пресата от разработчика Servier Pharmaceuticals. Заявката е представена въз основа на конс…
I.Bivolarski
a week ago

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен недребноклетъчен карцином на белия дроб

KEYNOTE-024: Резултати от петгодишната ефикасност с пембролизумаб срещу химиотерапия при метастатичен НДКБЛ с оценка на пропорцията на тумор на PD-L1 от най-малко 50% Съобщение в Journal of Clinical Oncology, описва 5-годишното проследяване на клиничното проучване KEYNOTE-024 (фаза III) което е пока…
I.Bivolarski
a week ago

FDA и ODAC гласуваха в полза на запазването на ускорените одобрения при лечението на рака на пикочния мехур за атезолизумаб и пембролизумаб

От Roche обявиха (4/29/2021 2:21:00 PM), че Консултативният комитет по онкологичните лекарства на САЩ (ODAC) и Агенцията по храните и лекарствата (FDA) са гласували с 10 на 1 за поддържане на ускореното одобрение на атезолизумаб за лечение на възрастни пациенти с локално напреднал или метастатичен у…
I.Bivolarski
a week ago

SOLO-1: Резултати, ориентирани към пациента в проучването SOLO-1 за поддържащ олапариб за напреднал рак на яйчниците

В анализ на резултатите свързани със здравето и качество на живот при пациентките, в проучването SOLO-1 (фаза III) описан в The Lancet Oncology не е била открила клинично значима разлика в качеството на живот, свързано със здравето и подобрено качество, коригирано спрямо преживяемостта без прогресия…
I.Bivolarski
a week ago

FDA даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб за едро-В-клетъчен лимфом

На 23 април 2021 g.,Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) даде ускорено одобрение на лонкастуксимаб тезирин-липил (Loncastuximab Tesirine-lpyl, Zynlonta), насочен към CD19 конюгатите на антителата и алкилиращите агенти при възрастни пациенти с рецидивирал или рефрактерен голямо-…
I.Bivolarski
2 weeks ago

TAPUR: Монотерапия с пембролизумаб при тежко претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и високомуторна мутационна тежест

Констатациите от проучването във фаза II - Targeted Agent and Profiling Utilization Registry (TAPUR), разработено от ASCO, и публикувано в Journal of Clinical Oncology  са показали, че пембролизумаб е показал активност при силно претретирани пациенти с метастатичен рак на гърдата и с висока мут…
I.Bivolarski
2 weeks ago

ACIS:Добавянето на Апалутамид към Абиратерон/Преднизон удължава радиографската прогресия, но не и общата преживяемост

Проучването ACIS (фаза III) е постигнало своята основна крайна точка на 6-я месец, показвайки, че апалутамид плюс абиратерон ацетат / преднизон (AAP) удължаварентгенографската преживяемост без прогресия спрямо абиратерон ацетат/преднизон самостоятелно при пациенти с неутрален на химиотерапия, метаст…
I.Bivolarski
3 weeks ago

KEYNOTE-177: Първа линия с пембролизумаб срещу химиотерапия при MSI-H или dMMR метастатичен колоректален рак- качесто на живот

Анализа на проучването KEYNOTE-177 (фаза III), описан в The Lancet Oncology, установява, че пембролизумаб е бил свързан с клинично значими подобрения в качеството на живот, свързано със здравето (HRQOL) в сравнение с химиотерапията при лечение за първа линия на метастатичен колоректален рак с висока…
I.Bivolarski
3 weeks ago