Онкология и Изкуствен интелект

Trial Wars

Индоксимод с таксан не подобрява преживяемостта без прогресия в сравнение само с таксан

Статия в JAMA Oncology, за клинично проучване във фаза II установява, че добавянето на индоксимод (indoximod, инхибитор на пътя индолиамин 2,3-диоксигеназа 1 -IDO1) към таксан не  подобрява преживяемостта без прогресия при лечение от първа линия при пациенти с метастатичен HER2-отрицателен рак …
I.Bivolarski
2 weeks ago

CPI-613 (девимистат) за лечение на сарком на меките тъкани

FDA предостави указания за ползване на лекарството сирак- CPI-613 (девимистат) за лечение на сарком на меките тъкани, съобщиха Rafael Pharmaceuticals За лечението на сарком на меките тъкани съществуват малко възможности поради рядкостта му. За да се отговори на неудовлетворената  медицинска нуж…
I.Bivolarski
4 weeks ago

SORCE: Адювантен Сорафениб срещу плацебо при пациенти с бъбречно-клетъчен карцином

Статия в Journal of Clinical Oncology,съобщава, че в проучването SORCE (фаза III), не се открива полза от сорафениб спрямо плацебо като адювантна терапия при  пациенти с бъбречно-клетъчен карцином с междинен или висок риск от рецидив на заболяването. Подробности за проучването Двойно-сляпото пр…
I.Bivolarski
a month ago

PETACC 6: Добавяне на оксалиплатина към предоперативната химиорадиотерапия на основата на капецитабин и адювантен капецитабин при локално напреднал рак на ректума

Статия в Journal of Clinical Oncology съобщава, че изпитването PETACC 6 (фаза III) не е показало полза от добавянето на предоперативна и адювантна оксалиплатина към предоперативното химио-радиолечение на основата на капецитабин и към адювантен капецитабин при пациенти, подложени на пълна мезоректалн…
I.Bivolarski
a month ago

COMBI-i: Няма статистическа полза от добавянето на спартализумаб към дабрафениб /траметиниб при меланом

Пациентите с нерезектабилен или метастатичен меланом, съдържащ мутация на BRAF V600 гена, нямат полза от добавянето на анти-PD-1 антитялото- спартализумаб към  дабрафениб и траметиниб, установено в проучването COMBI-i, (представено от Европейското общество по медицинска онкология (ESMO) на Конг…
I.Bivolarski
a month ago

STORM:Селинексор при множествен миелом

FDA одобри Селинексор (Xpovio), за лечение на множествен миелом при пациенти, които не са получили други лечения към този момемнт. На този ранен етап обаче на одобрението на лекарството идва със сериозни предупреждения от страна на агенцията. Селинаксор (Selinexor) действа по съвсем различен начин о…
I.Bivolarski
a month ago

NADIM:Добавяне на Ниволумаб към неоадювантна химиотерапия при недребноклетъчен белодробен карцином в резектабилен стадий IIIA

Испанското проучване NADIM (фаза II), публикувано в The Lancet Oncology установява, че добавянето на ниволумаб към неоадювантната  химиотерапия и използването на ниволумаб като адювант е свързано с високи 24-месечни нива на преживяемост без прогресия при пациенти с резектабилен, стадий IIIA&nbs…
I.Bivolarski
a month ago

monarchE:Добавянето на Abemaciclib към ендокринната терапия намалява рецидивите при ранен рак на гърдата

За първи път инхибитор на циклинозависими кинази 4 и 6 (CDK4 /6) е успял да намали риска от рецидив на инвазивно заболяване при пациенти с ранен рак на гърдата, когато се комбинира със стандартна ендокринна терапия, съобщават от Европейското общество по медицинска онкология (ESMО- Виртуален конгрес …
I.Bivolarski
a month ago

Комбинацията с тукатиниб удължава преживяемостта при HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата, включително при пациенти с мозъчни метастази

За пациентите с прогресирал HER2-позитивен метастатичен рак на гърдата и лекувани преди това с трастузумаб, пертузумаб и ада-трастузумаб емтанзин (T-DM1), няма нито един  установен режим на стандарт за грижа. Повече от 50% от тях ще развият мозъчни метастази като досега лечението им си остава н…
I.Bivolarski
a month ago

CheckMate 743: FDA одобри комбинацията от ниволумаб плюс ипилимумаб за лечение на първа линия при злокачествен плеврален мезотелиом

На 2 октомври 2020 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри комбинацията от ниволумаб плюс ипилимумаб за лечение на първа линия при  възрастни пациенти с нерезектабилен злокачествен плеврален мезотелиом. CheckMate 743 Ефикасността е била изследвана в проучването Che…
I.Bivolarski
a month ago