Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява Пазенир?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Pazenir 5 mg/ml прах за инфузионна дисперсия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg паклитаксел (paclitaxel), свързан с албумин, под формата на наночастици. След реконституиране един ml от дисперсията съдържа 5 mg паклитаксел, свързан с албумин, …
I.Bivolarski
a year ago

Ифосфамид при недребноклетъчен рак на белия дроб- Преглед

Към 1992 г. ифосфамид се доказа като едно от най-ефективните цитостатични лекарства при лечението на недребноклетъчен рак на белия дроб. Проучванията с един агент са показали нива на отговор от 15% до 30%. Комбинации, съдържащи ифосфамид заедно с един или два други цитостатични агента, дават общ про…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Нератиниб?

Nerlynx (neratinib) Общ преглед на Nerlynx и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Nerlynx и за какво се използва? Nerlynx е лекарство за рак на гърдата, използвано за намаляване на риска от рецидив на заболяването при пациентки с рак на гърдата в ранен стадий, които са преминали опера…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Кризотиниб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ XALKORI 200 mg твърди капсули XALKORI 250 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ XALKORI 200 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 200 mg кризотиниб (crizotinib). XALKORI 250 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 250 mg кризотиниб (crizot…
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Митотан?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Lysodren 500 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан (mitotane) За пълния списък с помощните вещества, вж. точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетка. Бели, двойно изпъкнали, кръгли таблетки с делителна черта. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Енкорафениб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Braftovi 50 mg твърди капсули Braftovi 75 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Braftovi 50 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 50 mg енкорафениб (encorafenib). Braftovi 75 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 75 mg енкорафениб (encor…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява трастузумаб дерукстекан (енхерту)?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Трастузумаб дерукстекан?

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. EMA/692819/2020 EMEA/H/C/005124 Enhertu (trastuzumab deruxtecan) Общ преглед на Enhertu и основания за разрешаване в ЕС Какво представлява Enhertu и за какво се използва? Enhertu е лекарство, което се …
I.Bivolarski
2 years ago

Какво представлява Цитарабин?

Листовка: информация за потребителя Алексан 50 mg/ml инжекционен разтвор Alexan 50 mg/ml solution for injection цитарабин (cytarabine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да с…
I.Bivolarski
2 years ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Тразимера?

Trazimera (trastuzumab) Общ преглед на Trazimera и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Trazimera и за какво се използва? Trazimera е противораково лекарство, което се използва за лечение на следните заболявания: • рак на млечната жлеза в ранен стадий (ракът се е разпространил в гърда…
I.Bivolarski
2 years ago