Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява Даратумумаб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ DARZALEX 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон 5 ml съдържа 100 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Всеки флакон 20 ml съдържа 400 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Даратумумаб…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Блеомицин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Блеомицин медак 15 000 ГО (Ph. Eur.), прах за инжекционен разтвор Блеомицин сулфат Bleomycin medac 15000 Ш (Ph. Eur.), powder for solution for injection Bleomycin sulphate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство. • Зап…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Бортезомиб?

Бортезомиб Sun бортезомиб (bortezomib) Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Бортезомиб Sun. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен д…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Паделипорфин?

Паделипорфин, продаван под търговската марка Tookad (Тоокад), представлява лекарство за лечение на мъже с нискорисков рак на простатата, при което ракът засяга само едната страна на  простатата и които имат продължителност на живота поне десет години. Паделипорфин е одобрен за употреба в Европе…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Хидроксикарбамида?

ХИДРЕА капсули 500 мг * 100 Листовка: информация за потребителя Хидреа 500 mg капсули, твърди Хидроксикарбамид Hydrea 500 mg capsules, hard Hydroxycarbamide Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази…
I.Bivolarski
2 months ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабазитаксел?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на …
I.Bivolarski
3 months ago

FDA одобри биоподобен пегфилграстим (Pegfilgrastim-apgf)

На 11 юни 2020 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри биоподобния на пегфилграстим (Neulasta), пегфилграстим-апгф (Nyvepria), за намаляване на честотата  на фебрилната неутропения при пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи миелосупресивни противорак…
I.Bivolarski
5 months ago

Какво представлява Зиекстенцо (Ziextenzo)

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА ▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на…
I.Bivolarski
6 months ago

Какво представлява Полимакс

Кратка характеристика - Полимакс 1. СЪСТАВ Полимакс е продукт разработен по немска технология за добиване на имунни пептиди посредством иновативен съвременен високотехнологичен процес, гарантиращ чистотата на получените олиго- и полипептиди от свинска слезка. Една таблетка съдържа 100мг олиго- и пол…
I.Bivolarski
6 months ago
Папиларна фиброеластома

Как действа Алпелизиб (Piqray)?

Как работи Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генериран…
I.Bivolarski
a year ago