Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Папиларна фиброеластома

Как действа Алпелизиб (Piqray)?

Как работи Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генери...
I.Bivolarski
4 months ago

Какво представлява Мидостаурин?

 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на неже...
I.Bivolarski
5 months ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабозантиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване ...
I.Bivolarski
5 months ago

Какво представлява Атезолизумаб

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съо...
I.Bivolarski
5 months ago

Какво представлява Тейсуно?

ПРИЛОЖЕНИЕ І КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка твърда капсула съдържа 15 mg тегафур (tegafur), 4,35 mg гимерацил (gimeracil) и 11,8 mg отерацил (oteracil) (под формата на 14,7...
I.Bivolarski
9 months ago

Какво представлява Хлорамбуцил?

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА LEUKERAN 2 mg film-coated tablets ЛЕУКЕРАН 2 mg филмирани таблетки хлорамбуцил (chlorambucil) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въ...
I.Bivolarski
9 months ago

Какво представлява Акофил?

АКОФИЛ флакон 300 мкг / 0.5 мл * 5 ACCORD HEALTHCARE LTD ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Accofil 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) инжекционен или инфузионен разтвор в предварително напълнена спринцовка филграстим (filgrastim) Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи...
I.Bivolarski
9 months ago

Какво представлява Лонкуекс (Lonquex)?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА ▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаван...
I.Bivolarski
9 months ago

Какво представлява Акситиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Inlyta 3 mg филмирани таблетки Inlyta 5 mg филмирани таблетки Inlyta 7 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдър...
I.Bivolarski
9 months ago