Онкология и Изкуствен интелект
Статистики на блога
  • 45 434 посещения

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Папиларна фиброеластома

Как действа Алпелизиб (Piqray)?

Как работи Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генери...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Атезолизумаб

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съо...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
3 months ago

Какво представлява Хлорамбуцил?

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА LEUKERAN 2 mg film-coated tablets ЛЕУКЕРАН 2 mg филмирани таблетки хлорамбуцил (chlorambucil) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въ...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
7 months ago

Какво представлява Акситиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Inlyta 3 mg филмирани таблетки Inlyta 5 mg филмирани таблетки Inlyta 7 mg филмирани таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Inlyta 1 mg филмирани таблетки Всяка филмирана таблетка съдър...
I.Bivolarski
I.Bivolarski
7 months ago