Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма. Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохло…
I.Bivolarski
6 days ago

Какво представлява Бендафолин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Бендафолин 10 mg/ml инжекционен разтвор Bendafolin 10 mg/ml solution for injection Фолинова киселина (Folinic acid) Прочетете внимателно приложената листовка преди да започнете да използвате това лекарство. - Запазете листовката. Може да имате нужда да я прочетете по…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Какво представлява Апалутамид?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
2 weeks ago

Какво представлява Липозомалния Иринотекан?

Onivyde (irinotecan) Общ преглед на Onivyde и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Onivyde и за какво се използва? Onivyde e противораково лекарство, което се използва за лечение на метастазирал аденокарцином на панкреаса — определена форма на рак на панкреаса. „Метастазирал“ означава…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Ленограстим?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Граноцит 34 33,6 MIU прах и разтворител за инжекционен /инфузионен разтвор Granocyte 34 33,6 MIU powder and solvent for solution for injection / infusion ленограстим/lenograstim Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство. З…
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Даратумумаб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ DARZALEX 20 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон 5 ml съдържа 100 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Всеки флакон 20 ml съдържа 400 mg даратумумаб (daratumumab) (20 mg даратумумаб на ml). Даратумумаб…
I.Bivolarski
4 months ago

Какво представлява Блеомицин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ Блеомицин медак 15 000 ГО (Ph. Eur.), прах за инжекционен разтвор Блеомицин сулфат Bleomycin medac 15000 Ш (Ph. Eur.), powder for solution for injection Bleomycin sulphate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство. • Зап…
I.Bivolarski
4 months ago

Какво представлява Бортезомиб?

Бортезомиб Sun бортезомиб (bortezomib) Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за Бортезомиб Sun. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен д…
I.Bivolarski
5 months ago

Какво представлява Паделипорфин?

Паделипорфин, продаван под търговската марка Tookad (Тоокад), представлява лекарство за лечение на мъже с нискорисков рак на простатата, при което ракът засяга само едната страна на  простатата и които имат продължителност на живота поне десет години. Паделипорфин е одобрен за употреба в Европе…
I.Bivolarski
5 months ago