Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява Митотан?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Lysodren 500 mg таблетки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка таблетка съдържа 500 mg митотан (mitotane) За пълния списък с помощните вещества, вж. точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА Таблетка. Бели, двойно изпъкнали, кръгли таблетки с делителна черта. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ…
I.Bivolarski
3 weeks ago

Какво представлява Енкорафениб?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Braftovi 50 mg твърди капсули Braftovi 75 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Braftovi 50 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 50 mg енкорафениб (encorafenib). Braftovi 75 mg твърди капсули Всяка твърда капсула съдържа 75 mg енкорафениб (encor…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява трастузумаб дерукстекан (енхерту)?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Трастузумаб дерукстекан?

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. EMA/692819/2020 EMEA/H/C/005124 Enhertu (trastuzumab deruxtecan) Общ преглед на Enhertu и основания за разрешаване в ЕС Какво представлява Enhertu и за какво се използва? Enhertu е лекарство, което се …
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Цитарабин?

Листовка: информация за потребителя Алексан 50 mg/ml инжекционен разтвор Alexan 50 mg/ml solution for injection цитарабин (cytarabine) Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Запазете тази листовка. Може да с…
I.Bivolarski
6 months ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Тразимера?

Trazimera (trastuzumab) Общ преглед на Trazimera и защо е разрешен за употреба в ЕС Какво представлява Trazimera и за какво се използва? Trazimera е противораково лекарство, което се използва за лечение на следните заболявания: • рак на млечната жлеза в ранен стадий (ракът се е разпространил в гърда…
I.Bivolarski
6 months ago

Какво представлява Аксикабтаген Силолевсел?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Yescarta 0,4– 2 x 108 клетки инфузионна дисперсия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 2.1 Общо описание Yescarta (аксикабтаген силолевсел (axicabtagene ciloleucel)) е насочена срещу CD19 генетично модифицирана автоложна T-клетъчна имунотерапия. За да се приготви Yescart…
I.Bivolarski
9 months ago

Какво представлява Децитабин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Dacogen 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон с прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg децитабин (decitabine). След разтваряне с 10 ml вода за инжекции всеки ml от концентрата съдържа 5 mg децитаби…
I.Bivolarski
10 months ago

Какво представлява Азацитидин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg азацитидин (azacitidine). След разтваряне всеки милилитър суспензия съдържа 25 mg азaцитидин. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВ…
I.Bivolarski
10 months ago