Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

Какво представлява Аксикабтаген Силолевсел?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Yescarta 0,4– 2 x 108 клетки инфузионна дисперсия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 2.1 Общо описание Yescarta (аксикабтаген силолевсел (axicabtagene ciloleucel)) е насочена срещу CD19 генетично модифицирана автоложна T-клетъчна имунотерапия. За да се приготви Yescart…
I.Bivolarski
2 months ago

Какво представлява Децитабин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Dacogen 50 mg прах за концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон с прах за концентрат за инфузионен разтвор съдържа 50 mg децитабин (decitabine). След разтваряне с 10 ml вода за инжекции всеки ml от концентрата съдържа 5 mg децитаби…
I.Bivolarski
3 months ago

Какво представлява Азацитидин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки флакон съдържа 100 mg азацитидин (azacitidine). След разтваряне всеки милилитър суспензия съдържа 25 mg азaцитидин. За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1. 3. ЛЕКАРСТВ…
I.Bivolarski
3 months ago

Какво представлява липозомалния доксорубицин?

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Caelyx 2 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки милилитър Caelyx съдържа 2 mg доксорубицинов хидрохлорид (doxorubicin hydrochloride) като пегилирана липозомална форма. Caelyx липозомална формула представлява доксорубицин хидрохло…
I.Bivolarski
7 months ago

Какво представлява Бендафолин?

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА Бендафолин 10 mg/ml инжекционен разтвор Bendafolin 10 mg/ml solution for injection Фолинова киселина (Folinic acid) Прочетете внимателно приложената листовка преди да започнете да използвате това лекарство. - Запазете листовката. Може да имате нужда да я прочетете по…
I.Bivolarski
8 months ago

Какво представлява Апалутамид?

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на нежелани реакции вижте точка 4.8. 1. ИМЕ НА ЛЕК…
I.Bivolarski
8 months ago