Онкология и Изкуствен интелект

Лекарства

Информация за актуалните лекрствени препарати в онкологията.

FDA одобри биоподобен пегфилграстим (Pegfilgrastim-apgf)

На 11 юни 2020 г. Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри биоподобния на пегфилграстим (Neulasta), пегфилграстим-апгф (Nyvepria), за намаляване на честотата  на фебрилната неутропения при пациенти с немиелоидни злокачествени заболявания, получаващи миелосупресивни противо...
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Зиекстенцо (Ziextenzo)

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА ▼Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване...
I.Bivolarski
a month ago

Какво представлява Полимакс

Кратка характеристика - Полимакс 1. СЪСТАВ Полимакс е продукт разработен по немска технология за добиване на имунни пептиди посредством иновативен съвременен високотехнологичен процес, гарантиращ чистотата на получените олиго- и полипептиди от свинска слезка. Една таблетка съдържа 100мг олиго- и ...
I.Bivolarski
2 months ago
Папиларна фиброеластома

Как действа Алпелизиб (Piqray)?

Как работи Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генери...
I.Bivolarski
7 months ago

Какво представлява Мидостаурин?

 КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на неже...
I.Bivolarski
8 months ago
Папиларна фиброеластома

Какво представлява Кабозантиниб?

ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване ...
I.Bivolarski
8 months ago

Какво представлява Атезолизумаб

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съо...
I.Bivolarski
8 months ago

Какво представлява Тейсуно?

ПРИЛОЖЕНИЕ І КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Teysuno 15 mg/4,35 mg/11,8 mg твърди капсули 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка твърда капсула съдържа 15 mg тегафур (tegafur), 4,35 mg гимерацил (gimeracil) и 11,8 mg отерацил (oteracil) (под формата на 14,7...
I.Bivolarski
a year ago

Какво представлява Хлорамбуцил?

ЛИСТОВКА ЗА ПАЦИЕНТА LEUKERAN 2 mg film-coated tablets ЛЕУКЕРАН 2 mg филмирани таблетки хлорамбуцил (chlorambucil) Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство. Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново. Ако имате някакви допълнителни въ...
I.Bivolarski
a year ago